K8888 ទិញ លក់ បង់រំលួស និងសេវាថែទាំរថយន្ត

18 Feb 08:30 18 Feb 08:30 - Pnom Penh Pnom Penh
CAMKO City CAMKO City
Coming...   More info

ជំនាញទិញទំនិញបោះដុំតាម Online មានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារ ២ ទៅ ៣ដង

18 Feb 09:00 - 12:00 18 Feb 09:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Akworld Akworld
ជ ន ញទ ញទ ន ញប ដ ត ម Online ម នតម ល ទ បជ ងទ ផ ស រ ២ ទ ៣ដង Free សម រ ប ០៥ន ក Random Selection ន ងល កទ កច ត តច ព អ នកចង ប កអ ជ វកម មលក ល Online ផ ទ ល ខ ល ន លក ត ម Facebook ឬបណ ត ញផ...   More info

Family Sunday Brunch

18 Feb 12:00 - 25 Mar 15:00 18 Feb 12:00 - 25 Mar 15:00 - Phnom Penh Phnom Penh
The Great Duke Phnom Penh The Great Duke Phnom Penh
Sundays are meant to be spent with family and friends. Join us for an epicurean feast with our delectable Sunday Brunch at Regency Café. Blending the finest local ingredients...   More info

Cambodia Vibes Pilates Retreat

18 Feb 15:00 18 Feb 15:00 - Siem Reap Siem Reap
Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia
Http:/lesleyloganpilates.com/product/pilates-in-angkor-feb-18-23-2018...   More info

Sensual Bachata by Lorenz (Open Level)

18 Feb 16:00 - 17:00 18 Feb 16:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Dance Academy Cambodia Dance Academy Cambodia
If you have seen him on the dance floor, you don't want to miss this class! $10/person. This class is open level, but you do need to know the basic bachata step. Lorenz Bauer...   More info

Doggy Day at the Farm!

18 Feb 16:00 - 18:00 18 Feb 16:00 - 18:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Farm to Table Farm to Table
Sunday social hour for pups! Bring your dog down to Farm to Table for a fun, furry afternoon with space for your pets to play and time for you to meet other dog owners & dog...   More info

Pilates Retreat and Angkor Temple Tours

18 Feb 16:00 - 23 Feb 09:00 18 Feb 16:00 - 23 Feb 09:00 - Siem Reap Siem Reap
Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia
Dive deep into your Pilates practice with Lesley Logan and walk through the temples of Angkor Wat at a quaint retreat center on a 6 day/5 night stay in Siem Reap, Cambodia, next...   More info

Candlelit Ital Sunday Buffet

18 Feb 18:00 - 20:30 18 Feb 18:00 - 20:30 - Krong Kampot Krong Kampot
Adwa Ital Kitchen Adwa Ital Kitchen
Due to much customer feedback, we have decided to re-open Adwa for I-tal Sunday Buffets . We aim to do these buffets weekly each Sunday until Adwa is off to Suriname. We aim to go...   More info

Soirée Spéciale 100% bretonne

18 Feb 20:00 - 22:00 18 Feb 20:00 - 22:00 - Siem Reap Siem Reap
La Creperie Bretonne La Creperie Bretonne
2e soir de DOM DUFF chanteur Breton avec un menu spécial 100...   More info

Soirée Musicale

18 Feb 20:00 - 22:00 18 Feb 20:00 - 22:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Raffles Hotel Le Royal Raffles Hotel Le Royal
The series kicks off in the tradition of the annual Chinese New Year Concert. The program, leading from the pre-classic to the Vienna School, features works by Mozart, Haydn and...   More info

Stormy Sunday: get the blues at Oscar with Kenny

18 Feb 22:00 - 19 Feb 00:00 18 Feb 22:00 - 19 Feb 00:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Oscar's on the Corner Oscar's on the Corner
Stormy Sunday blues with the Kenny Smith Trio and...   More info

Kids Architecture Camp #3 ! 7-14yo

19 Feb 09:00 - 23 Feb 16:30 19 Feb 09:00 - 23 Feb 16:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Ocarina - French Music and Art School in Phnom Penh Ocarina - French Music and Art School in Phnom Penh
After two successful architecture camps, we are glad to offer a NEW architecture camp during February holidays. Children will explore a bunch of possibilities of using cardboard...   More info

ថ្នាក់ហ្វឹកហ្វឹន ការអធិប្បាយបែបវិភាគកាត់ស្រាយស៊ីជម្រៅ

19 Feb 17:00 - 21 Feb 20:00 19 Feb 17:00 - 21 Feb 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CCI-Cambodia CCI-Cambodia
អភ វឌ ឍន ជ ន ញន ក រអន វត តត មវ ធ ស ស រ ដស ព ន ច លងស រ ប ក រអធ ប ប យ ម ខវ ជ ជ ស ក ស ន ត រ វប នរ បច ឡ ងដ ម ប ហ វ កហ វ នដល គ រ គង វ ល ន ងអ នកដ កន ព កជ ន ន វជ ន ញក ន ងក រអធ ប ប យ ដ   More info

Bouldering Intro Class

19 Feb 18:00 - 18:45 19 Feb 18:00 - 18:45 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Climb Community Gym Phnom Climb Community Gym
Your challenge is to climb short but tricky bouldering routes or problems as they’re commonly referred, using your balance, strength, technique, plus your brain. Yep, your brain...   More info

Future Sandwich

19 Feb 18:00 - 23:00 19 Feb 18:00 - 23:00 - Krong Kampot Krong Kampot
The Kampot Pond The Kampot Pond
A psychedelic folk rock blues band based in...   More info

វគ្គសិក្សាទី៥ ពន្យារពេលចូលរៀនដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

19 Feb 19:00 - 21:00 19 Feb 19:00 - 21:00 - Siem Reap Siem Reap
University of South-East Asia University of South-East Asia
វគ គស ក ស ទ ៥ ដ លជ វគ គស ក ស ច ងក រ យ ន ងច លរ នថ ង ទ ១៩ ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១៨ ន ហ យ! ស មរ សរ ន មកដ ក ព ក យច លរ នន ស កលវ ទ យ ល យ USEA! ស មភ ជ ប មកជ ម យន វឯកស រ -រ បថត អ វធ 4x6 ៤ សន ល...   More info

Themed open mic: What state are you in?

19 Feb 20:00 - 22:00 19 Feb 20:00 - 22:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Good Times Bar Phnom Penh Good Times Bar Phnom Penh
Lost in Texas in a state of confusion without even a pack of Virginia Slims? Come share your tunes on your state of mind or place at Good Times Bar. Hosted by Scott...   More info

The Cambodia Country Band at Oscar Bar

19 Feb 22:00 - 20 Feb 00:00 19 Feb 22:00 - 20 Feb 00:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Oscar's on the Corner Oscar's on the Corner
The great Cambodia Country Band led by Clay George not just for country fans, this ripping band serves up ripsnorting tunes that just happen to have that little...   More info

Raclette Night

20 Feb 17:00 - 23:00 20 Feb 17:00 - 23:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Open Wine Restaurant Open Wine Restaurant
Another great cheese event at Open Wine. All you can eat melted Raclette cheese for only $18.00 per person. Includes all the sides dishes and cold cuts...   More info

Cin'étudiant | Diamond Island avec Davy Chou

20 Feb 18:00 - 20:00 20 Feb 18:00 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Institut Francais du Cambodge Institut Francais du Cambodge
ENGLISH & KHMER BELOW Bora quitte sa campagne natale pour travailler à Phnom Penh. Il y retrouve son frère disparu, qui lui ouvre alors les portes d'un monde excitant, celui d...   More info

ជំនាញរៀបចំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងសណ្តាប់ធ្នាប់តាមស្ថង់ដារជប៉ុន5S&Kaizen

21 Feb 08:30 - 22 Feb 17:00 21 Feb 08:30 - 22 Feb 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
  More info

Getting to know the Tech & Startup ecosystem in Thailand

21 Feb 18:00 - 20:00 21 Feb 18:00 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Raintree Cambodia Raintree Cambodia
JOIN US FOR A DRINK at Raintree Cambodia We will welcome La French Tech Thailande that will come and share meaningful insights about the Tech and Startup ecosystem in Thailand...   More info

Steak night at Botanico. 21 Feb, 6:30pm

21 Feb 18:30 - 21:00 21 Feb 18:30 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Botanico Wine & Beer Garden Botanico Wine & Beer Garden
It's Steak Night on February 21st at 6:30pm! Tickets are available at Botanico now. This monthy event always sells out, so please get your tickets soon! See you in the garden...   More info

Belay Session

21 Feb 19:00 - 20:00 21 Feb 19:00 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Climb Community Gym Phnom Climb Community Gym
Want to learn something new this 2018? Lear how to belay! This is a 1 hour course where you learn all you need for safe top rope climbing! -How to use a rope and a harness...   More info

Salsa Class Party

21 Feb 21:00 - 22 Feb 01:00 21 Feb 21:00 - 22 Feb 01:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Duplex Belgian Taverne Duplex Belgian Taverne
Salsa Class...   More info

វេទិកាការងារ

22 Feb 08:00 - 17:00 22 Feb 08:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
National Employment Agency National Employment Agency
ឱក សក រង រ 898 កន ល ង! ច ដល ណ ទ ត! ដ រច លសម ភ សផ ទ ល ! ច ប ព ម ង 8:00 17:00 រស ល ថ ង ទ 22 ក ម ភ ២០១៨ ន NEA ក ភ ល ចយក CVs មកផង! ទ ត ង ក រស ងក រង រ ន ងបណ ត បណ ត លវ ជ ជ ជ វ ទ ន   More info

Japan-Cambodia Kizuna Festival 2018

22 Feb 08:00 - 25 Feb 20:00 22 Feb 08:00 - 25 Feb 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)
Japan-Cambodia Kizuna Festival 2018, which is the combination of CJCC Festival and Japan Week Festival of Embassy of Japan, Cambodia-Japan Cooperation Center, and Japan Foundation...   More info

Ladies Night!

22 Feb 16:00 - 21:00 22 Feb 16:00 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Climb Community Gym Phnom Climb Community Gym
Our Ladies Night special is back! if you are a member of Phnom Climb you can bring a friend (Lady) for FREE. And if you are still not a member bring along another friend (girl...   More info

Ezecom Networking Night: Protecting Cambodia's Environment

22 Feb 18:00 - 20:00 22 Feb 18:00 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Impact Hub Phnom Penh Impact Hub Phnom Penh
This February let’s get closer to environmental issues in Cambodia! What can we do to protect Cambodia’s environment? The LAST Ezecom Networking Night will bring activists...   More info

The Vagina Monologues

22 Feb 18:30 - 24 Feb 22:00 22 Feb 18:30 - 24 Feb 22:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Chinese House Chinese House
For its 20th anniversary, V-Day is calling on activists around the world to Rise, Resist and Unite. The Phnom Penh Players and V-day Phnom Penh welcome you to the V-Season 2018...   More info

The Panas Latin Music

22 Feb 20:00 22 Feb 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Alchemy GastroPub Alchemy GastroPub
Los Penas will shake you and start properly the year 2018 with some Salsa, Bachata, Cumbia, Meringue & Bossa nova! Felix Victor (vocal/guitar from Peru Monchi Ferrero (vocal...   More info

Technodelic Pizza Vs Poutine Dj Party

22 Feb 21:00 - 23 Feb 02:00 22 Feb 21:00 - 23 Feb 02:00 - Phnom Penh Phnom Penh
META HOUSE META HOUSE
9PM: TECHNODELIC DJ PARTY every thursday, Meta House hosts Phnom Penh's most diverse electronic music event. We have Dj dvd who is manages to get djs from over the world plus...   More info

Effective Performance Management

23 Feb 08:00 - 24 Feb 17:00 23 Feb 08:00 - 24 Feb 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
3G AGENT Co.,Ltd 3G AGENT Co.,Ltd
Dear Valued Participants We (3G Agent Co., Ltd) is honored to bring you international training on Effective Performance Management Singapore Standard by Mr. Chang Keen Weng...   More info

សិក្ខាសាលាអំពី«ផលរំខាននៃបញ្ហាសុខភាពបេះដូងមកលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ»

23 Feb 09:00 - 10:00 23 Feb 09:00 - 10:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Healthogo, by Healthtime Healthogo, by Healthtime
ដ ងឬអត ថ ប ប ដ ងម នបញ ហ ន ងម នរ ងអ វ ខ ល ក តឡ ង? ហ យអ ចប ព ល ដល ជ វ តរស ន ប រច ថ ង របស យ ងកម រ តណ ? ទ ងបញ ហ ត ច ន ងធ គ ស ទ ធត អ ចក តម ន ប រស នប ស ខភ ពប ដ ងរបស អ នកម នភ ពម នប រក រត...   More info

កិច្ចជួបនឹងព្រះជាម្ចាស់/Encounter with God

23 Feb 12:00 - 25 Feb 20:00 23 Feb 12:00 - 25 Feb 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia
ក ច ចជ ប ន ងព រ ជ ម ច ស ន ង ប រព រ ត ត ទ ន ថ ង ទ ២៣-២៥ ខ កម ភ ល ក អ នក អ ច ច ឈ ម ច លរ មច ប ព ព ល ផ ដល ដ ណ ង ន តទ ទទ លន វក រ ប រ ស អ យ ជ ខ ង ព រល ង វ ញ ញ ណ ន ងរ បក យ! NLFCambodia   More info

NISC Amazing Race

23 Feb 16:30 - 19:30 23 Feb 16:30 - 19:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Northbridge International School Cambodia Northbridge International School Cambodia
The Amazing Race will be coming to NISC on the 23rd of February. Go on an adventure at NISC and participate in challenges. The first team to beat all the challenges win! Pair up...   More info

4th InterChamber Networking Event

23 Feb 18:00 - 21:00 23 Feb 18:00 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Sofitel Phnom Penh Phokeethra Sofitel Phnom Penh Phokeethra
Join us Friday, February 23rd from 6pm 9pm for a dynamic networking occasion in celebration of Modern Cambodian Art. With participation from more than 25 Business Chambers and...   More info

Study UK and AU degree in Singapore with Kaplan

23 Feb 18:00 - 19:30 23 Feb 18:00 - 19:30 - Phnom Penh Phnom Penh
SpringBoard4Cambodia SpringBoard4Cambodia
ទ ក រ !!! ទ ស រ ព ងប ត !!! ស ក ស ថ ន ក បរ ញ ញ ប ត ររបស អង គ ល ស ន ងអ ស ត រ ល ន ប រទ សស ង ហប រ ជ ម យ KAPLAN !!! ជ បគ ន ន ក រ យ ល យ ស រ ព ងប ត ន ថ ង ទ ២៣ ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១៨ ច ប ព ម...   More info

Cours d'initiation au Khmer - Espace Volontariats du Cambodge

23 Feb 18:00 - 19:30 23 Feb 18:00 - 19:30 - Phnom Penh Phnom Penh
France Volontaires Cambodge France Volontaires Cambodge
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : ev.cambodge@france-volontaires.org France Volontaires Cambodge vous propose de nous rejoindre pour un cours d'initiation au Khmer animé par un...   More info

Billy Page: Rhythm & Song

23 Feb 18:30 - 21:30 23 Feb 18:30 - 21:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Farm to Table Farm to Table
Talented singer, songwriter, guitarist (and sometime drummer!) Billy Page has found the perfect foil in percussionist Antti Siitonen. The rhythm-and-song pairing journey to Farm...   More info

Bilingual / bilingue Pub Quiz for l’école du Bayon

23 Feb 20:00 - 23:30 23 Feb 20:00 - 23:30 - Siem Reap Siem Reap
Rosy Guesthouse Rosy Guesthouse
Join us for a fun, accessible bilingual French and English pub quiz raising funds for École du Bayon. US$1 per person entry for the quiz with no max per team. Beer and goodies...   More info

Rhythm & Soul

23 Feb 20:00 23 Feb 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Alchemy GastroPub Alchemy GastroPub
RHYTHM & SOUL A little bit of everything from pop, standards, contemporary, rnb, jazz and what’s hot. One thing for sure-they play the rhythm, they play with soul. Kim Guitars...   More info

Live Music Los Panas, Real Latin Fever

23 Feb 21:00 - 24 Feb 01:00 23 Feb 21:00 - 24 Feb 01:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Duplex Belgian Taverne Duplex Belgian Taverne
Live Music Los Panas, Real Latin...   More info

អភិបាលកិច្ចអាជីវកម្ម និងការបង្កើតក្រុមការងារ

24 Feb 00:00 - 25 Feb 17:00 24 Feb 00:00 - 25 Feb 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Idea Plus Learning Idea Plus Learning
វគ គស ក ស ជ ន ញ អភ ប លក ច ចអ ជ វកម ម ន ងក របង ក តក រ មក រង រ Corporate Governance & Team Building អ នកស ក ស ទទ លប នជ ន ញ ដ ចខ ងក រ ម ១-ម លដ ឋ នគ រ ក ន ងក របង ក តអ ជ វកម ម -ទស...   More info

កម្មវិធីបោះជុំរុំ និង ដើរកម្សាន្តនៅឋានសួគ៌បូកគោ

24 Feb 06:00 - 25 Feb 05:00 24 Feb 06:00 - 25 Feb 05:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Vana Adventure Travel for Sustainable Travel in Cambodia Vana Adventure Travel for Sustainable Travel in Cambodia
កម មវ ធ ប ជ រ ន ង ដ រកម ស ន តន ល ភ ន ប កគ ន គ ជ បទព ស ធន ដ រផ សងព រ ងថ ម ម យទ ត ម ន ប តង ល ក ព លភ ន ប កគ ល ងល ប ងកម ស ន តកស ងក រ មជ ច រ នប រភ ទ រ ល ង ព ស រស ច អ ង ដ តដ ឡ ង ន ង   More info

Chealea outdoor climbing trip

24 Feb 06:00 - 11:00 24 Feb 06:00 - 11:00 - Batheay Batheay
Batheay, Kampong Cham, Cambodia Batheay, Kampong Cham, Cambodia
-Pick-up at Phnom Climb at 6:00am -Back to Phnom Penh around 1:00pm (depending on traffic condition) -Cost $30 per climber, pay upfront at Phnom Climb. Trip included...   More info

ដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សាសិស្សថ្នាក់ទី១១ ទៅកាន់រមណីដ្ឋានភ្នំដា

24 Feb 06:00 - 17:00 24 Feb 06:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
American Intercon School American Intercon School
ដ ណ រទស សន ក ច ចស ក ស ស ស សថ ន ក ទ ១១ ទ ក ន រមណ ដ ឋ នភ ន ដ (ខ ត តត ក វ...   More info

Business Branding & Intellectual Property Strategy for Enterprises

24 Feb 08:00 - 17:00 24 Feb 08:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
V CAPITAL INSTITUTE V CAPITAL INSTITUTE
Do you want to strategically promote your businesses through branding and protect your intellectual property rights? V CAPITAL Special Training Workshop on Business Branding...   More info

Family FLEA Market

24 Feb 08:00 - 12:00 24 Feb 08:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Urban Space Playground & Café Urban Space Playground & Café
Hi everyone. We will be having our FLEA MARKET on Saturday, February 24 from 8:00 AM till 12:00 PM. You can all come and enjoy what the sellers have in store for us. If you want...   More info

Sales and Customer Service Excellence

24 Feb 08:00 - 17:00 24 Feb 08:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Sunway Hotel Phnom Penh Sunway Hotel Phnom Penh
ក រ មហ នដ លម នស វ អត ថ ជនល អប ផ តរម ងទទ លប នក រគ ទ រព អត ថ ជនច រ ន ដ ច ន ក រ មហ នន ងទទ លប នអត ថប រយ ជន ជ ម យន ងក រលក ន ងប រ ក ច ណ ញក ន ត ច រ ន ផ ទ យទ វ ញ ប ក រ មហ នដ លម នស វ កម...   More info

Advance Barista skills on 24&25th/Feb/2018

24 Feb 08:00 - 25 Feb 17:00 24 Feb 08:00 - 25 Feb 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
KOFI Co., Ltd KOFI Co., Ltd
ថ ន ក ជ ន ញឆ ងក ហ វ ក រ ខ ពស (Advance Barista Skills) $99 លទ ធផលដ លទទ លប នក រ យព លបញ ចប វគ គស ក ស : -ក រយល ដ ងយ ងច ប ស ព ក រប រ ប រ ស ឧបករណ ន ងដ ណ រក រន ម ស ន ក ហ វ -យល ងព ក រចម...   More info

គន្លឹះជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

24 Feb 08:00 - 08 Apr 17:00 24 Feb 08:00 - 08 Apr 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Educational Development Institute "EDI" Educational Development Institute "EDI"
ជ ន ញ យ ទ ធស ស រ តគ រប គ រងហ រញ ញវត ថ ក ររ បច រចន សម ពនគ រប គ រងអ ជ វកម ម យ ទ ធស ស រ តទ ផ ស រ បង ក នក រលក ន ងភ ពច ន ប រឌ តក ន ងក រដ កន ជ គន ល ដ ច ប ច ដ លជ យអ យអ ជ វកម មទទ លប នជ គជ...   More info

ជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

24 Feb 08:30 - 25 Feb 17:00 24 Feb 08:30 - 25 Feb 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
  More info

ជំនាញទិញទំនិញបោះដុំតាម Online មានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារ ២ ទៅ ៣ដង

24 Feb 09:00 - 12:00 24 Feb 09:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Akworld Akworld
ជ ន ញទ ញទ ន ញប ដ ត ម Online ម នតម ល ទ បជ ងទ ផ ស រ ២ ទ ៣ដង Free សម រ ប ០៥ន ក Random Selection ន ងល កទ កច ត តច ព អ នកចង ប កអ ជ វកម មលក ល Online ផ ទ ល ខ ល ន លក ត ម Facebook ឬបណ ត ញផ...   More info

វគ្គខ្លី ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាមួយដើមទុនតិចបំផុត 2018

24 Feb 09:00 - 15:00 24 Feb 09:00 - 15:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Business Cambodia Business Cambodia
បញ ហ ម យដ លមន ស សស ទ រត គ រប គ ន ជ បប រទ ក ន ងក ររកស គ បញ ហ រកស ខ ត ទ ងស ដ ឋ រកស យ រហ យ ទ ងន ស ស តទ បបញ ចប ក រស ក ស រព លច ប ផ ត មរកស អ វ ម យត ងជ បន ង ព ប កជ សណ ស គ ក ររកស ខ ត ទ   More info

Basic Barista វគ្គបង្រៀនឆុងកាហ្វេ 45$

24 Feb 09:00 - 17:00 24 Feb 09:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
BlueKoff Cambodia BlueKoff Cambodia
យល ដ ងក រប រ ប រ ស ម ស ន ងក រច រ សរ សម ស ដ រល អ,រកPerfect Espresso,រ បមន តភ សជ ជ ,ក រគ តថ ល ដ ម...   More info

Business Management Strategy

24 Feb 08:00 - 25 Feb 05:00 24 Feb 08:00 - 25 Feb 05:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Educational Development Institute "EDI" Educational Development Institute "EDI"
ប កថ ម ដ ប ងបង អស ន កម ព ជ ជ ន ញ គ រប គ រងយ ទ ធស ស រ តអ ជ វកម ម ស របព លដ លសម យបច ច កវ ទ យ ឌ ជ ថលក ព ងត ម នក ររ កច រ ន ត ជ ន ញ យ ទ ធស ស រ តអ វ ខ ល ដ លល កអ នកត រ វស វ ងយល ដ ម ប   More info

Infinity Pool & Croquet Garden Party

24 Feb 11:30 - 15:30 24 Feb 11:30 - 15:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Raffles Hotel Le Royal Raffles Hotel Le Royal
Join us for a little competitive fun or laze by the pool sipping an ice cold G&T or cocktails and BBQ its what a Saturday afternoon is all about. Adults ticket $50 VIP $60...   More info

Free workshop: Game Development

24 Feb 13:00 - 15:00 24 Feb 13:00 - 15:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Computer Academy STEP Cambodia Computer Academy STEP Cambodia
To play or not to play? Free Game development workshop for everyone! Do you like playing computer games and want to make a step further learn how to create your own? Join our...   More info

Workshop: Boho Dream Catcher

24 Feb 13:00 - 15:30 24 Feb 13:00 - 15:30 - Phnom Penh Phnom Penh
N o w h e r e Art Studio N o w h e r e Art Studio
We're super excited to invite you to join our fun new workshop Boho Dream Catcher with Sarah Marcni. This workshop is suitable for Mother-Daughter bond, bestie time or learning...   More info

How to apply for Korean Scholarship

24 Feb 13:30 - 17:30 24 Feb 13:30 - 17:30 - Phnom Penh Phnom Penh
CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center
This is the 6th time that CKCC organizes the seminar on How to Apply for Korean Scholarship . This seminar will be held on 24 February which is a perfect time for all potential...   More info

SpringBoard to Australia

24 Feb 14:00 - 17:00 24 Feb 14:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
SpringBoard4Cambodia SpringBoard4Cambodia
ដ ណ រទ ក ន អ ហ រ បករណ អ ស ត រ ល !!! ជ បជ ម យ Mr. Sok Chanchamnap ជ ន ស សតអ ហ រ បករណ Australia Awards Scholar ដ លល កផ តល ជ វត តម នក ន ងក រច ករ ល កបទព ស ធន ន ង គន ល ផ ស ងៗ ដ ម ប ទទ...   More info

Laikong Vs Lamy's Wedding

24 Feb 16:30 - 25 Feb 19:00 24 Feb 16:30 - 25 Feb 19:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Touk Meas High School Touk Meas High School
  More info

14th Annual General Meeting & Gala Dinner

24 Feb 17:00 - 20:30 24 Feb 17:00 - 20:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Sunway Hotel Phnom Penh Sunway Hotel Phnom Penh
CAMFFA will organize the 14th Annual General Meeting & Gala Dinner with expected participants over 100 people from Logistics industry, Trading and Government to join our Gala...   More info

Exhibition Opening :: Tantai X Iléna Théa Kim

24 Feb 18:00 - 09 Mar 23:00 24 Feb 18:00 - 09 Mar 23:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Bong Bong Bong Bong Bong Bong
MAISON CLOSE (BKK) x BONG BONG BONG 2 EXHIBITIONS - THE PATH is the first exhibition of the young Thai tattoo artist TANTAI. The exhibition will show five parts of his life as...   More info

Scoddy Acoustic Trio

24 Feb 20:30 - 23:00 24 Feb 20:30 - 23:00 - Phnom Penh Phnom Penh
The Mansion Heritage Bar The Mansion Heritage Bar
The Scoddy Acoustic Trio brings Phnom Penh-based singer/songwriter Scott Bywater (Moi Tiet, The Riverside Raybans, Cambodian Space Project) together with bassist Adrien Gayraud...   More info

Live Music Los Panas, Real Latin Fever

24 Feb 21:00 - 25 Feb 01:00 24 Feb 21:00 - 25 Feb 01:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Duplex Belgian Taverne Duplex Belgian Taverne
Djs   More info

Kampong Trach climbing Trip

25 Feb 06:00 - 17:00 25 Feb 06:00 - 17:00 - Kâmpóng Trach Kâmpóng Trach
Kâmpóng Trach, Kampot, Cambodia Kâmpóng Trach, Kampot, Cambodia
Trip details: -6:00am: departure from Phnom Climb -5:00pm: departure from Kampong Trach Price: -climbing fee per day per climber: $40 ($20 for Cambodian) -Kampong Trach resort...   More info

ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និង ប្រកាសពន្ធ

25 Feb 07:30 - 11 Mar 07:30 25 Feb 07:30 - 11 Mar 07:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Finance and Accounting-IFA Institute of Finance and Accounting-IFA
វគ គស ក ស ព ស ស ជ ន ញរ បច បញ ជ គណន យ យ ន ង ប រក សពន ធ (Accounting and Tax Return Best Practices) ច លរ ន : 24,25,26 ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១៨ វ ន ព រ ក ល ង ច ស រ ឬអ ទ ត យ H/P : 012 238...   More info

ចាប់ផ្តើមជំនួញឆ្លាតវៃ Smart Start-Up

25 Feb 07:30 - 12:30 25 Feb 07:30 - 12:30 - Phnom Penh Phnom Penh
CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center
Smart Start-UP is aim to inspire and share smart ideas and experiences from success business people to young entrepreneur, young startup, students whom willing to start business...   More info

សិក្ខាសាលា៖ “គ្រឿងផ្សំភាពជោគជ័យ” “The component of success”

25 Feb 07:30 - 17:30 25 Feb 07:30 - 17:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Technology of Cambodia Institute of Technology of Cambodia
ព ក យថ ជ គជ យ អ នកអ ចន ងល ស ត រច កហ យ ប ន ត លទ ធផលន ភ ពជ គជ យអ នកអ ចន ងម នស វប នជ ប ព រ ត ខ វ គ រ ងផ ស ណ ម យដ ម ប ប ព ញ ដ ចម ខម ហ បម យ ម នគ រ ង គ រប យ ងណ ក ដ យ ប យ ងម នដ ងរ បមន តផ...   More info

គ្រឿងផ្សំនៃភាពជោគជ័យ (The Componence of success)

25 Feb 07:30 - 17:30 25 Feb 07:30 - 17:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Technology of Cambodia - សាលាតិចណូ Institute of Technology of Cambodia - សាលាតិចណូ
To transfer real life experiences from guest speakers to audiences who wish to start their own business and to protect them from failing their first start up also to raise fund to...   More info

IELTS , Study Abroad & Career Pathway to Success

25 Feb 08:00 - 11:00 25 Feb 08:00 - 11:00 - Poipet Poipet
LEE HOTEL & SPA LEE HOTEL & SPA
-IELTS Introduction on technique how to get high score. -Study Abroad: USA, UK, Ireland, Thailand, Singapore, Philippine etc. -Study Australia through Superstar Education -Study...   More info

AML Soft Skills

25 Feb 08:00 - 17:00 25 Feb 08:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Learning for Success Institute Learning for Success Institute
វគ គស ក ស ខ ល AML Soft Skills រ នគ តន ងរ នអ ព មន ស ស ជ វគ គស ក ស ដ លធ វ ឱ យជ វ តអ នកក ន ត ប រស រឡ...   More info

គន្លឹះរកស៊ីតាមអនឡាញ

25 Feb 08:00 - 15:00 25 Feb 08:00 - 15:00 - Phnum Pénh Phnum Pénh
World Hope World Hope
គន ល រកស ត មអនឡ ញ 25/02/2018 ច ឈ ម អ យប នម នថ ង 07/02/2018 ត $50 ប ណ ណ ទ ន ក ទ នងច ឈ ម 010/061 777 133 Website: http:/worldhopetrainings.org...   More info

កម្មវិធីពិសេស ក្នុងឳកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន!

25 Feb 08:00 25 Feb 08:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Home Daily Home Daily
Big promotion at Home Daily and...   More info

Free English Speaking Guide

25 Feb 08:00 - 30 Dec 17:00 25 Feb 08:00 - 30 Dec 17:00 - Siem Reap Siem Reap
Hostel Salakamreuk Hostel Salakamreuk
Hostel Salakamreuk is honored to have our owner spending his personal time to guide our guests who stay at our Hostel Salakamreuk, once a month. Our owner does the tour for free...   More info

វិធីសាស្រ្តត្រៀមខ្លួនដើម្បីជោគជ័យសម្រាប់អាជីវកម្មដំបូង

25 Feb 08:30 - 17:00 25 Feb 08:30 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
  More info

វគ្គខ្លី៖ ទិចនិកគណនារបាយការណ៍ប្រកាសពន្ធប្រចាំខែសម្រាប់អាជីវកម្ម

25 Feb 09:00 - 15:00 25 Feb 09:00 - 15:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Business Cambodia Business Cambodia
មន ស សដ លម នក រអភ វឌ ឍន ម នសមត ថភ ពខ ពស ត រ វប នក រ មហ នទ ងក ន ងស រ ក ន ងក រ ស រ ក ដណ ត មគ ន អញ ជ ញឲ យទ ធ វ ក រង រ ជ ម យន ងក រផ តល ជ នប រ ក យ ងខ ពស ក រល កទ កច ត ត ន ងតម ល ដ យសង ឃ...   More info

យុទ្ធសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Facebook 2018

25 Feb 09:00 - 17:00 25 Feb 09:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Akworld Akworld
Free សម រ ប ០៥ន ក Random Selection ន ងល កទ កច ត តច ព អ នកចង ប កអ ជ វកម មលក ល Online ផ ទ ល ខ ល ន លក ត ម Facebook ឬបណ ត ញផ ស ងៗ វគ គស ក ស ន ផ តល ជ ន ១.) យល ដ ងព ម លដ ន នគ រ របស...   More info

សិក្ខាសាលាអំពី«ការរស់នៅជាមួយPassion ដើម្បីយកឈ្នះDepression»

25 Feb 09:00 - 10:00 25 Feb 09:00 - 10:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Healthogo, by Healthtime Healthogo, by Healthtime
ន យ យព ព ក យថ ធ ល ក ទ កច ត ត ប រហ លជ ម ន ក ៗម នប រត កម មតបរហ សថ ច ក ដ ត ម នខ ន ព រ ថ វ ត រ វប នច ត ទ កថ ជ បញ ហ ស ខភ ពផ ល វច ត តម យដ លង យក តម នន ព លបច ច ប បន នន ព លធ ល ក ទ កច ត តម...   More info

Hospital Tour for Pediatric

25 Feb 09:00 - 12:00 25 Feb 09:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Sunrise Japan Hospital Phnom Penh Sunrise Japan Hospital Phnom Penh
Hand-washing Activity, Wearing Dr Uniform fun for Kids ! Hospital Tour & Introduction to SJH and Information about our hospital for Parents!! please register from our Sunrise...   More info

ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្នែកកុមារ

25 Feb 09:30 - 12:00 25 Feb 09:30 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Sunrise Japan Hospital Phnom Penh Sunrise Japan Hospital Phnom Penh
ដ ណ រទស សនក ច ចន មន ទ រព ទ យ ន ងក រណ ន ព មន ទ ព ទ យ ជប ន ស ន រ យស ន ងព ត ម នអ ព មន ទ រព ទ យរបស យ ង ... សម រ ប ម ត ប ត វ ធ ល ងសម អ តដ , ស ល កព ក ឯកសណ ឋ នវ ជ ជបណ ឌ ត ... ភ ពសប ប យរ...   More info

វីធីប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ អនុវត្តផ្ទាល់១០០%!

25 Feb 13:00 - 16:30 25 Feb 13:00 - 16:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodia Accounting Club - CAC Cambodia Accounting Club - CAC
MonthlyTaxReturn ប កថ ម ! វ ធ ប រក សពន ធប រច ខ ! អន វត តផ ទ ល ១០០ ! រ នចប អ នកន ងយល ច ប ស ន ងអ ចធ វ ប នដ យខ ល នឯង 1. Update the Cambodia tax legislation and system 2. Understand...   More info

Yukata Contest in Cambodia 2018

25 Feb 14:00 - 16:00 25 Feb 14:00 - 16:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)
We at THF will host the 5th Edition of the YUKATA Contest in Cambodia 2018 at CJCC (in Phnom Penh) on Sunday 25th this month! Please join us for voting online to choose the...   More info

ការវិលត្រឡប់មកពីកិច្ចជួបនឹងព្រះជាម្ចាស់

25 Feb 17:30 - 19:30 25 Feb 17:30 - 19:30 - Phnom Penh Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia
ក រវ លត រឡប មកព ក ច ច ជ ប ន ង ព រ ជ ម ច ស ន ងប រព រ ត ត ទ ន ថ ង អ ទ ត យ ទ ២៥ ខ ក ម ភ វ ល ម ង ៥ ៣០-៧ ៣០ល ង ច ន វ ន ថ វ យ បង គ ទ ៣ យ ងខ ញ ស មអ ញ ជ ញ ល ក អ នក បង ប អ ន មក ច ល រ មអ   More info

Filmmaking Holiday Camp: To the discovery of Georges Meliès !

26 Feb 09:00 - 02 Mar 16:30 26 Feb 09:00 - 02 Mar 16:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Ocarina - French Music and Art School in Phnom Penh Ocarina - French Music and Art School in Phnom Penh
3, 2, 1 ACTION ! Take your clapperboards out! During February holidays, your children and teenagers will discover a pillar of modern filmmaking : the world famous illusionist and...   More info

Becoming a Freelancer in Cambodia

27 Feb 08:30 - 09:30 27 Feb 08:30 - 09:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Impact Hub Phnom Penh Impact Hub Phnom Penh
Being a freelancer means that you can earn an income fast and in an affordable way by just working from home. If you have a specific skill, you can also start a freelance business...   More info

Bike for Young Lives Cycle Vietnam to Cambodia 2018

27 Feb 12:00 - 10 Mar 12:00 27 Feb 12:00 - 10 Mar 12:00 - Angkor Village Angkor Village
Angkor Wat អង្គរវត Angkor Wat អង្គរវត
Http:/www.actionforcharity.co.uk/eventdetailsnew2.php/urlsearch/Bike-for-Young-Lives-Cycle-Vietnam-to-Cambodia-2018 Bike for Young Lives is a very exciting new and unique event...   More info

Očarujúca Kambodža a Bangkok

27 Feb 20:00 - 13 Mar 20:00 27 Feb 20:00 - 13 Mar 20:00 - Siem Reap Siem Reap
Siem Reap Siem Reap
Očarujúca Kambodža a Bangkok Ďaľší výlet s Banánom do Kambodže a Thajska! Táto destinácia nás nesklamala, práveže naopak, Dobrodružstvo. Zážitky. Divočina. Rajské ostrovy. Pláže...   More info

$10,000 USD Freeroll

28 Feb 11:00 - 17:00 28 Feb 11:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Riverking Poker Cambodia Riverking Poker Cambodia
The Riverking is proud to present our inaugural quarterly freeroll tournament. In 45 days, from 15/01/18 to 27/02/18, simply play 45 hours in any cash game and receive free entry...   More info


© 2018 Siguez