គំនិតក្នុងការបង្កើត ពង្រឹង និង ពង្រីក អាជីវកម្ម

22 Apr 08:00 - 17:00 22 Apr 08:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)
ឧក ស ព ស ស! សម រ ប អ នកចង រ នធ វ អ ជ វកម មខ ល នឯង ច ន យព ល ១ថ ង រ នប ន ៣ ជ ន ញស ខ ន ៗសម រ ប យកទ ធ វ អ ជ វកម មផ ទ ល ខ ល ន ជ បជ ម យ ល កគ រ ស ម សម បត ត ន យកក រ មហ ន ខ ម ផ ន ថ ង ទ ២២...   More info

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើជំនួញ

22 Apr 08:00 - 17:00 22 Apr 08:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Dr. Business Cambodia Dr. Business Cambodia
ម លដ ឋ នគ រ ន ក រធ វ ជ ន ញ វគ គបណ ត បណ ត លន គ ផ ត តល ម លដ ខ នគ រ ន ងគន ល ស ខ ន ៗក ន ងក រច ប ផ ត មធ វ ជ ន ញ ឬប កអ ជ វកម មផ ទ ល ខ ល ន ក រ យព បញ ចប វគ គបណ ត បណ ត លន អ នកច លរ មន ងយល...   More info

ប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកសម្រាប់អាជីវកម្ម (FB Marketing)

22 Apr 09:00 - 12:00 22 Apr 09:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Business Cambodia Business Cambodia
ត អ នកដ ងទ ថ រ ល ថ ង ម នម ច ស អ ជ វកម មជ ច រ នក ព ងច ណ យល យខ ជ ខ ជ យជ ម យ Facebook ? ឈប ច យល យខ ជ ខ ជ យទ តទ ប ត រមករ នព ត ចន ចដ លអ នកដទ ម នស វដ ង ច ណ យត ច ច ណ ញច រ ន វ ន យ គម តង...   More info

Self-Massage workshop to manage pain and boost recovery

22 Apr 12:00 - 13:00 22 Apr 12:00 - 13:00 - Pnom Penh Pnom Penh
YOGA RASA Iyengar yoga YOGA RASA Iyengar yoga
Price: 24.99 In this unique Workshop, Physiotherapist and Personal Trainer Mark Chen will equip you with all the knowledge to understand, cure and prevent muscle based injuries...   More info

Leadership in Civil Society | Asia

23 Apr 09:00 - 28 Apr 17:00 23 Apr 09:00 - 28 Apr 17:00 - Sikanonville Sikanonville
Sihanoukville (city) Sihanoukville (city)
Register by 23 March 2018! More details: https:/www.civilsocietyacademy.org/leadership-in-civil-society Are you already a leader or aspire to become one? Are you trying to find...   More info

Flowmads, Home of Flow Family Gathering

23 Apr 14:00 - 24 Apr 12:00 23 Apr 14:00 - 24 Apr 12:00 - Sikanonville Sikanonville
House of Wisdom, Home of Flow, Otres Village, Cambodia House of Wisdom, Home of Flow, Otres Village, Cambodia
Official grand opening to our permanent arts and flow space for us all to connect, create and play together in our new home, that is open to all of our family and all of our...   More info

Bouldering Series VOL.2

23 Apr 19:00 - 22 May 19:00 23 Apr 19:00 - 22 May 19:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Climb Community Gym Phnom Climb Community Gym
Go from zero to hero in this 4 day series designed for climbers looking level up. Learn good habits, and understand body movements. Duration of the class: 1 hour Dates: 23, 3O...   More info

Live Music at Duplex Belgian Tavern Gerad Evans

23 Apr 21:00 - 24 Apr 00:00 23 Apr 21:00 - 24 Apr 00:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Duplex Belgian Taverne Duplex Belgian Taverne
Every Monday and Tuesday we present Re Mix Live.......... Dnace music from all over the world Hip Hop House Latin House Afro Cuban Salsa Merenge whatever makes you move With Dj G...   More info

Property Sales Closing Techniques

24 Apr 13:00 - 17:00 24 Apr 13:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center
PROPERTY SALES CLOSING TECHNIQUES TUESDAY, APRIL 24, 2018. 13.00 17.00 CKCC. Street 598, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia Speaker of the day: Success Coach Alexander Evengroen.   More info

Live Music at Duplex Belgian Tavern Gerad Evans

24 Apr 21:00 - 25 Apr 00:00 24 Apr 21:00 - 25 Apr 00:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Duplex Belgian Taverne Duplex Belgian Taverne
Every Monday and Tuesday we present Re Mix Live.......... Dnace music from all over the world Hip Hop House Latin House Afro Cuban Salsa Merenge whatever makes you move With Dj G...   More info

ANZAC DAY Dawn Service - Siem Reap (DCSR)

25 Apr 04:30 - 06:30 25 Apr 04:30 - 06:30 - Siem Reap Siem Reap
Wat Damnak Wat Damnak
ANZAC Day Memorial Dawn Service; ALL welcome to attend to pay respects for returned and fallen service men and women. The below schedule is a guideline and will be updated...   More info

Echelon TOP 100 APAC 2018: Cambodia Qualifier Roadshow

25 Apr 09:00 - 20:00 25 Apr 09:00 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Raintree Cambodia Raintree Cambodia
TOP100 settles in Cambodia for the first time at Raintree Cambodia, presented by WeWork Singapore, powered by e27, sponsored by Smart for Cambodia co-organised by Geeks in...   More info

Ayur Soundarya - Skin & Hair Care Workshop by Ayurvedic Expert

25 Apr 17:30 - 20:00 25 Apr 17:30 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Himawari Hotel & Apartment Himawari Hotel & Apartment
Welcome to a program that nourishes your body, mind, and spirit. At Ayur Soundarya, we combine ancient Ayurveda with contemporary wellness to bring you the care you deserve. New...   More info

Queer Movie Night: The Amina Profile

25 Apr 18:30 - 20:00 25 Apr 18:30 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Justice Café Justice Café
A GAY GIRL IN DAMASCUS: THE AMINA PROFILE explores the story of Amina Arraf, a Syrian-American revolutionary whose blog A Gay Girl in Damascus acquires a huge following as the...   More info

Ladies Night with Unity Band

25 Apr 19:00 25 Apr 19:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Alchemy GastroPub Alchemy GastroPub
It’s Wednesday!! so girls come and join us and enjoy the Buy 1 Get 1 for free for all classic cocktails and House wine. promotion start at 5pm till late. What are you waiting for...   More info

Salsa Class Party Night

25 Apr 21:00 - 26 Apr 00:00 25 Apr 21:00 - 26 Apr 00:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Duplex Belgian Taverne Duplex Belgian Taverne
  More info

Grand départ !

26 Apr 06:00 - 27 Apr 09:00 26 Apr 06:00 - 27 Apr 09:00 - Sihanoukville Sihanoukville
Sihanoukville-KPS ខេត្ដព្រះសីហនុ Sihanoukville-KPS ខេត្ដព្រះសីហនុ
Départ imminent pour notre grande aventuuuuure...   More info

Cambodia Beer Night Party

26 Apr 17:00 - 23:00 26 Apr 17:00 - 23:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Veata SkyLounge & Restaurant Veata SkyLounge & Restaurant
Come and join us for Cambodia Beer Night party, it is the first fun event. USD 7 for ticket with free beer flow and more. For reservation please contact 016/017 432 202...   More info

Technodelic Dj Party "The Italian Job"

26 Apr 21:00 - 27 Apr 02:00 26 Apr 21:00 - 27 Apr 02:00 - Phnom Penh Phnom Penh
META HOUSE META HOUSE
9PM: TECHNODELIC DJ PARTY Every thursday, Meta House hosts Phnom Penh's most diverse electronic music event, curated by Italian DJ DVD. Expect a variety of electronic music styles...   More info

ដំណើកម្សាន្តឡើងភ្នំឱរ៉ាល់ (3 days trekking to Aural Mountain)

27 Apr 06:00 - 29 Apr 09:00 27 Apr 06:00 - 29 Apr 09:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Vana Adventure Travel for Sustainable Travel in Cambodia Vana Adventure Travel for Sustainable Travel in Cambodia
ខ ទង ច ណ យសម រ ប ក រដ រឡ ងភ ន ឱរ ល ៣ថ ង (ទ ២៧ ដល ២៩ ខ ម ស ) ម ន ក ប រហ ល ៧៥ ដ ល ល ឡ នទ មកភ ន ព ញ, អ នកន ផ ល វឡ ងភ ន , ក រស ន ក ន ដ យអង រ ង, អ ហ រ ៩ព ល, ជ គ យន តម យជ ង, ទ កព ស រ ន...   More info

REMIX Phnom Penh III: 3 Day Leadership Media Lab

27 Apr 08:00 - 29 Apr 18:00 27 Apr 08:00 - 29 Apr 18:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Raintree Cambodia Raintree Cambodia
REMIX Phnom Penh: A transformational leadership experience. Return for our THIRD Remix in Cambodia! / LEADERSHIP THROUGH THE LENS OF FILMMAKING. Deep listening to yourself and...   More info

4-day Chillax Yoga Retreat, Kampot Cambodia

27 Apr 07:00 - 30 Apr 18:00 27 Apr 07:00 - 30 Apr 18:00 - Kampot Kampot
Sabay Beach - ឆ្នេរសប្បាយចិត្ត Sabay Beach - ឆ្នេរសប្បាយចិត្ត
4-day Chillax Yoga Retreat (Please see English description below) Chương trình 4 ngày Chill-out Yoga Retreat Kampot, Campuchia 27 30/4/2018 27/4: -Pick-up từ sân bay...   More info

Parentalk - How to Become a Better Parent

27 Apr 08:00 - 25 May 10:30 27 Apr 08:00 - 25 May 10:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Northbridge International School Cambodia Northbridge International School Cambodia
Being a parent is one of life’s greatest joys, but it is also one of its biggest challenges. There’s hardly a mum or dad on the face of the earth who, at times, is not overawed by...   More info

International Train-The-Trainers Program

27 Apr 08:00 - 28 Apr 17:00 27 Apr 08:00 - 28 Apr 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
3G AGENT Co.,Ltd 3G AGENT Co.,Ltd
Course Contents Day 1: -Introduction & overview of workshop objectives -Understand workplace learning and Creating a Climate for Learning -Facilitating Adult Learning -Designing a...   More info

ការប្រោសលោះ/Spiritual Warfare

27 Apr 18:00 - 28 Apr 20:00 27 Apr 18:00 - 28 Apr 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia
វ នថ វ យបង គ ព ស ស ក រ ប រ ស ល ដ ល ប រ ព រ ត ត ទ ន ថ ង ស ក រ ទ ២៧ ន ងថ ង ស រ ទ ២៨ ខ ម ស វ ល ម ង ៦-៨យប យ ង ស ម គ រព អញ ជ ញ ល ក អ នក បង ប អ ន មក ច ល ទ ងអស គ ន ដ ម ប ទទ ល យកក រ ប រ ស...   More info

Elephant Fundraising Gala

27 Apr 18:30 - 22:30 27 Apr 18:30 - 22:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Ambassade de France au Cambodge Ambassade de France au Cambodge
Gala of the Aïravata Elephant Foundation -A tribute concert by The Mothership in memory of Channthy Kak by her friends of The Cambodian Space Project . -A Bokator demonstration...   More info

WRC - 7th Anniversary Dinner and auction

27 Apr 19:00 - 22:00 27 Apr 19:00 - 22:00 - Siem Reap Siem Reap
Charcoal Restaurant Charcoal Restaurant
SAVE THE DATE: it's the WRC 7th Anniversary Dinner and auction an we can't wait to see you there! Menu, auction prizes and ticket sales details to follow, but for now.....SAVE...   More info

Alchemy Friday Night with Euphoria

27 Apr 20:00 27 Apr 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Alchemy GastroPub Alchemy GastroPub
Join us on Friday at Alchemy Cafe Gastropub and live on stage from Phillipines we have The great sound of EUPHORIA playing all your favorites pop and rnb songs...   More info

Dj Yukie at Sound Club

27 Apr 21:00 - 28 Apr 04:00 27 Apr 21:00 - 28 Apr 04:00 - Phnum Pénh Phnum Pénh
SOUND CLUB SOUND CLUB
SOUND CLUB presents DJ YUKIE Top 100 Djane Asia!!! The hottest female DJ from Thailand is coming to SOUND CLUB on April 27, 2018 (Friday)!!! Get ready for another nonstop party...   More info

Boxchords at FCC Rooftop

27 Apr 21:00 - 23:30 27 Apr 21:00 - 23:30 - Phnom Penh Phnom Penh
FCC Hotels and Restaurants - Phnom Penh FCC Hotels and Restaurants - Phnom Penh
Phnom-Penh-based acoustic trio made up of musicians from three different nationalities (Singapore, Pakistan and Philippines). We reinterpret songs from a wide-range of music...   More info

ត្រៀមចេញរកស៊ីឲ្យចំគោលដៅ (2018)

28 Apr 08:00 - 12:00 28 Apr 08:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Business Cambodia Business Cambodia
អ នកប រហ លជ ធ ល ប ល គ ថ ន ងធ ល ប ប នដ ងហ យថ អ នករកស ក ន ងច ណ ម១០០ន ក ម នជ ង៩០ន ក ហ យដ លបរ ជ យ ដ លម នន យថ ក រក ល យខ ល នជ សហគ រ នម យរ ប ម នម នជ រ ងង យស រ លឡ យ ហ យក ម នដ លម នអ នករកស...   More info

Lib4Kids 2018 Football Tournament

28 Apr 08:00 - 17:00 28 Apr 08:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Northbridge International School Cambodia Northbridge International School Cambodia
Lib4Kids will be hosting another Football Tourney on the 28th of April! Registration Fee: $100 All Teams can have up to 12 members. Requirements: At least 1 of each gender...   More info

Obstacle race "King of the Forest"

28 Apr 08:00 - 18:00 28 Apr 08:00 - 18:00 - Kampong Spœ Kampong Spœ
vKirirom Pine Resort vKirirom Pine Resort
English follows after Khmer: ក លបរ ច ឆ ទ: ២៨ ម ស ទ ត ង: ក រ ហ ស ហ ល ន វ គ រ រម យផ ញរ ស ត ក រព ព ររ ល ក រល ប ក ន ងក រតស ជ ម យម ត តភ ក តរបស ល កអ នក ព រ ត ត ក រណ ដ ថ ម សន ល ង   More info

ការគណនាពន្ធ និងការប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ

28 Apr 08:30 - 29 Apr 17:00 28 Apr 08:30 - 29 Apr 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Idea Plus Learning Idea Plus Learning
វគ គស ក ស ជ ន ញ ក រគណន ពន ធ ន ងក រប រក សពន ធគ រប ប រភ ទ ក) ពន ធល ប រ ក ប វត សរ 1. ន យមន យ 2. គ លប ណងពន ធ 3. ល ខ តបទដ ឋ ន 4. ក រក ណត ពន ធ 5. ក រគណន ប រ ក បង ពន ធ 6. អត រ ពន ធ អត...   More info

វិធីសរសេរអត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម PR សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័ននានា

28 Apr 09:00 - 15:00 28 Apr 09:00 - 15:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Business Cambodia Business Cambodia
សម យក លក ន ត វ វត ដទ ម ខត មរយ ប រព ន ធបច ច កវ ទ យ ទ ន បថ ម ៗ ន ទ ទ ងព ភពល ក ច ព ក រធ វ អ ជ វកម មគ រប ប រភ ទ ក ត រ វដ ណ រក រត មក រវ វត ដទ ងន ដ យម នអ ចខ វ ប ន ហ យក រផ សព វផ ស យព ណ ជ...   More info

Rahus Host HK Club Teams

28 Apr 14:00 - 16:00 28 Apr 14:00 - 16:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Penh Social Rugby Club hosts the touring HKCC Rugby Ladies! Full details TBC. Confirmed: Sparkling Rahus (Ladies) vs HKCC Ladies A Mens HK Team is also considering touring...   More info

Sound Advice Sat Night at Naga

28 Apr 20:00 - 29 Apr 02:00 28 Apr 20:00 - 29 Apr 02:00 - Kampot Kampot
Naga House, Kampot, Cambodia Naga House, Kampot, Cambodia
80s Disco with Sound Advice. Last visit had everyone dancing and the deck shaking with his collection of disco beats. This time coming back with a whole new selection after such a...   More info

Salsa big party

28 Apr 21:00 - 29 Apr 00:00 28 Apr 21:00 - 29 Apr 00:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Duplex Belgian Taverne Duplex Belgian Taverne
  More info

Meta House Techno DJs - The Penh's True Underground Spirit

28 Apr 21:00 - 29 Apr 04:00 28 Apr 21:00 - 29 Apr 04:00 - Phnom Penh Phnom Penh
META HOUSE META HOUSE
RAVE KAMPUCHEA! DJ PARTY A few years ago, Techno and Rave were proclaimed dead. Today, a community of producers adding new perspectives to the classic sound. The result is...   More info

DailyPlus tallks

29 Apr 07:35 - 12:00 29 Apr 07:35 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
City Tower City Tower
DailyPlusTalk is a program aim to share and spread out knowledge with informal talk and discuss at public as Coffee Shop, School etc. - Sell your idea-How to present your business...   More info

ខ្ញុំចង់ក្លាយជាគ្រូបង្វឹក

29 Apr 08:00 - 18:00 29 Apr 08:00 - 18:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Akworld Akworld
  More info

វគ្គខ្លី៖ គន្លឹះខ្លីៗសម្រាប់រៀបចំរបាយការណ៏សារពើពន្ធ

29 Apr 09:00 - 15:00 29 Apr 09:00 - 15:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Business Cambodia Business Cambodia
ជ រ ងរ ល ថ ង ម នអ ជ វកម មត ចធ ជ ច រ នប នរ កដ ដ លទ ងក ន ង រ ជធ ន ន ងជនបទ ប ន ត ម ច ស អ ជ វកម មទ ងន ម នប នគ តគ រព បញ ហ ផ ល វច ប ប ន ទ គ គ ត គ តស រ លៗ ថ ឲ យ ត ម ន ល យ ន ងបច ច ក ទ ស ធ...   More info

Essential Handel - Classical Concert Series

29 Apr 20:00 - 22:00 29 Apr 20:00 - 22:00 - Phnom Penh Phnom Penh
The Pavilion The Pavilion
Join us on Sunday 29th April for this concert set in the heritage reception of the Pavilion Hotel. In partnership with the ArtPlus Foundation, we present the following artists...   More info

Live Music at Duplex Belgian Tavern Gerad Evans

30 Apr 21:00 - 01 May 00:00 30 Apr 21:00 - 01 May 00:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Duplex Belgian Taverne Duplex Belgian Taverne
Every Monday and Tuesday we present Re Mix Live.......... Dnace music from all over the world Hip Hop House Latin House Afro Cuban Salsa Merenge whatever makes you move With Dj G...   More info

International Grading Examination (IGE)

01 May 08:00 - 17:00 01 May 08:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center
ស ល អ យ ឃ ដ (កម មវ ធ UCMASម នក ត ត យសស មជម រ បជ នដ ណ ងដល ម ត ប ត ស ស សទ ងអស ឲ យប នជ រ បថ ស ល ន ងរ បច ក រប រឡងវ ញ ញ បនបត រកម រ តអន តរជ ត ( IGE ) របស កម មវ ធ អភ វឌ ឍន ខ រក ប លក ម រ...   More info

Спорт-экспедиция Гуанчжоу-Вьетнам-Камбоджа-Гонконг

01 May 10:00 01 May 10:00 - Siem Reap Siem Reap
សៀមរាប Siem Reap សៀមរាប Siem Reap
Спорт-экспедиция Гуанчжоу-Хойян(Вьетнам)-СиемРип(Камбоджа)-Гонконг Даты тура : 1.05-15.05.2018 . В мае следующего года Мы будем исследовать новый маршрут и приглашаем Вас с нами...   More info

Salsa Class Party Night

02 May 21:00 - 03 May 00:00 02 May 21:00 - 03 May 00:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Duplex Belgian Taverne Duplex Belgian Taverne
  More info

Technodelic Dj Party

03 May 21:00 - 04 May 02:00 03 May 21:00 - 04 May 02:00 - Phnom Penh Phnom Penh
META HOUSE META HOUSE
9PM: TECHNODELIC DJ PARTY Every thursday, Meta House hosts Phnom Penh's most diverse electronic music event, curated by Italian DJ DVD. Expect a variety of electronic music styles...   More info

Villa Vedici Futsal Tournament 2018 5th Edition

05 May 07:00 - 06 May 19:00 05 May 07:00 - 06 May 19:00 - Kampot Kampot
Villa Vedici Villa Vedici
Villa Vedici Futsal Tournament is sponsored by Tiger beer company...   More info

7 Habits of Successful Families Workshop

05 May 08:30 - 11:30 05 May 08:30 - 11:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Appletree International School Appletree International School
The 7 Habits of Successful Families workshop is based on Stephen R. Covey’s 1 best sellers The 7 Habits of Highly Effective People and The 7 Habits of Highly Effective Families...   More info

វិធីសរសេរអត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម PR សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័ននានា

05 May 09:00 - 15:00 05 May 09:00 - 15:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Business Cambodia Business Cambodia
សម យក លក ន ត វ វត ដទ ម ខត មរយ ប រព ន ធបច ច កវ ទ យ ទ ន បថ ម ៗ ន ទ ទ ងព ភពល ក ច ព ក រធ វ អ ជ វកម មគ រប ប រភ ទ ក ត រ វដ ណ រក រត មក រវ វត ដទ ងន ដ យម នអ ចខ វ ប ន ហ យក រផ សព វផ ស យព ណ ជ...   More info

Top Speller 2018

06 May 07:00 - 11:00 06 May 07:00 - 11:00 - Siem Reap Siem Reap
USA International School, Siem Reap USA International School, Siem Reap
Top Speller is an annual spelling competition for Adult English Program (AEP) student at U.S.A International School, Siem Reap. Purpose/Objective: To enhance students’ ability of...   More info

TEFL International Cambodia TESOL Course May 2018

07 May 09:00 - 01 Jun 16:00 07 May 09:00 - 01 Jun 16:00 - Krong Khemarak Phoumin Krong Khemarak Phoumin
TEFL International Cambodia TEFL International Cambodia
TEFL International Cambodia runs our world-class EGS Paris Master's Credit Bearing Courses 11 months out of each year. We pride ourselves on our ability to produces the highest...   More info

Salsa Party night

09 May 21:00 - 10 May 00:00 09 May 21:00 - 10 May 00:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Duplex Belgian Taverne Duplex Belgian Taverne
  More info

PADI IDC Course in Sihanoukville

10 May 09:00 - 23 May 18:00 10 May 09:00 - 23 May 18:00 - Sihanoukville Sihanoukville
The Dive Shop Cambodia The Dive Shop Cambodia
If you like people, have a passion for diving, want an extraordinary life and are certified as a Divemaster already become a PADI Instructor! At the 10th of May, together with...   More info

Technodelic Dj Party

10 May 21:00 - 11 May 02:00 10 May 21:00 - 11 May 02:00 - Phnom Penh Phnom Penh
META HOUSE META HOUSE
9PM: TECHNODELIC DJ PARTY Every thursday, Meta House hosts Phnom Penh's most diverse electronic music event, curated by Italian DJ DVD. Expect a variety of electronic music styles...   More info

Yellow Receipt Campaigns at AEON - Donate to PNC

11 May 08:00 - 21:00 11 May 08:00 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
AEON - Cambodia Co.,Ltd AEON - Cambodia Co.,Ltd
Take this opportunity which only happens on the 11th of each month to shop and raise funds for PN Cambodia at the same time. You can donate at AEON KohPich, MaxValu , ToulKork...   More info

Happiness Program at SIEM REAP

11 May 17:30 - 13 May 17:00 11 May 17:30 - 13 May 17:00 - Siem Reap Siem Reap
Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat
With ever greater demands on our time, one needs more energy to handle the stress of daily life. Confidence, inner peace, enthusiasm and a smile these qualities shine through...   More info

Absolutely Dragulous 2018

11 May 19:00 - 12 May 00:00 11 May 19:00 - 12 May 00:00 - Siem Reap Siem Reap
The Hangout The Hangout
Calling all guys and girls who like to stretch boundaries, all men and women who are comfortable enough in their own skin to slip into another for one night, all lads and ladies...   More info

Silence, Advance Meditation Retreat

12 May 06:00 - 15 May 17:00 12 May 06:00 - 15 May 17:00 - Kep Kep
Kep, Cambodia Kep, Cambodia
Give Yourself The Vacation You Always Wanted... But Never Knew Existed Come, stretch, breathe, meditate, play, sing and dance at advance mediation program. The Silence retreat...   More info

Cambodia - Angkor & Beyond

12 May 13:00 - 17 May 16:00 12 May 13:00 - 17 May 16:00 - Siem Reap Siem Reap
Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia
Discover the archaeological wonders of Angkor and beyond on this spectacular 6-day trip to Cambodia. You’ll travel on foot and by Remork, a local vehicle to explore the iconic...   More info

APTBY Open Day

13 May 09:00 - 17:00 13 May 09:00 - 17:00 - Siem Reap Siem Reap
កន្លែងដែលឣ្នកឣាចជាខ្លួនឯង - A Place To Be Yourself - APTBY កន្លែងដែលឣ្នកឣាចជាខ្លួនឯង - A Place To Be Yourself - APTBY
Join us on the final day of I AM WHAT I AM PRIDE SIEM REAP for our APTBY Open Day! We will have our doors open for 3 hours in the morning (9 12pm) and 3 hours in the afternoon (2...   More info

BBQ Fundraiser for APTBY

13 May 13:00 - 16:00 13 May 13:00 - 16:00 - Siem Reap Siem Reap
Rambutan Hotel & Resort in Siem Reap - Cambodia Rambutan Hotel & Resort in Siem Reap - Cambodia
Join us for a BBQ and help raise funds for កន ល ងដ លឣ នកឣ ចជ ខ ល នឯង A Place To Be Yourself APTBY, part of Cambodia Pride Week in Siem...   More info

Public Training: Personal Branding Mastery

13 May 13:00 - 17:00 13 May 13:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
City Tower City Tower
វគ គបណ ត បណ ត លស ត ព បង ក តម កសញ ញ ល អឲ យខ ល នឯង Public Training: Personal Branding Mastery -ស វ ងរកច ណ ចខ ល ងន ងជ ន ញព ស ស -ក ណត គ លដ ឲ យម កសញ ញ របស អ នក -ក ណត ក រ មគ លដ មន ស...   More info

Navutu 5D/4N Mind Detox Personal Retreat | Cambodia Retreat

14 May 14:00 - 19 May 12:00 14 May 14:00 - 19 May 12:00 - Siem Reap Siem Reap
Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat
If you are in need of a holiday where you can detox mind and body, learn to incorporate mindfulness into your daily life and begin your journey to a healthier lifestyle, then join...   More info

Evento para descobrir quem é -A

14 May 17:00 14 May 17:00 - Takhmau Takhmau
De Burlap Cafe De Burlap Cafe
  More info

Rotaract club of KGM International service trip

17 May 00:00 - 22 May 00:00 17 May 00:00 - 22 May 00:00 - Pnom Penh Pnom Penh
Siem Reap, Cambodia,暹粒,柬埔寨 Siem Reap, Cambodia,暹粒,柬埔寨
Rotaract club of KGM International service trip 從暹粒出發 尋找不一樣的美 柬蒲寨 一個位於東南亞的王國 平日我們都身處於一個急速的生活 緊張的生活每日都在發生 往往忽視了或忘記了平靜又簡單的生活 這次我們選擇了柬蒲寨 就是要帶大家去尋找在城市中 不一樣的美 去做義工 體驗當地文化 享受生活...   More info

OPERACY-Key to Personal Empowerment, Success and Leadership

19 May 08:00 - 27 May 16:30 19 May 08:00 - 27 May 16:30 - Phnom Penh Phnom Penh
HEDC-International HEDC-International
OPERACY ក នស ឆ ព ទ រកក រពង រ ងអ ណ ច, ភ ពជ គជ យ ន ងភ ពជ អ នកដ កន ផ ទ ល ខ ល ន ច ឈ ម ន ងទទ លប នក រកក កន ល ងម នត មរយ https:/goo.gl/i1g3fR គ លប ណង: ដ ម ប ល កកម ពស ក រង រអន វត តផ ទ ល ខ...   More info

Cambodia Ascension Retreat with Rae Chandran

19 May 18:00 - 27 May 09:00 19 May 18:00 - 27 May 09:00 - Siem Reap Siem Reap
Cambodia Angkor Wat Siem Reap Cambodia Angkor Wat Siem Reap
Part of the Retreat Fees are used to support the local students and villagers in Cambodia! Cambodia Ascension Retreat with Rae Chandran -Fast Track to Ascension with the...   More info

YouthSpeak Forum Cambodia 2018

20 May 07:30 - 17:00 20 May 07:30 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Technology of Cambodia Institute of Technology of Cambodia
Early Bird Registration for YouthSpeak Forum Cambodia YouthSpeak Forum is a premier event that brings together both young and senior leaders to form a diverse cross-sector and...   More info

Cool Down Pool Party

20 May 15:00 - 19:00 20 May 15:00 - 19:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Rambutan Resort in Phnom Penh - Cambodia Rambutan Resort in Phnom Penh - Cambodia
Join us for the annual Cool Down Pool Party @ 71, part of Cambodia Pride Week. Swim, drink, and celebrate pride at Rambutan Resort in Phnom Penh Cambodia and Arthurandpaul...   More info

3rd Scholarship Program | Management Training Program [MTP]

21 May 00:00 - 08 Jun 00:00 21 May 00:00 - 08 Jun 00:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodian Federation of Employers and Business Associations (CAMFEBA) Cambodian Federation of Employers and Business Associations (CAMFEBA)
3rd Scholarship Instructors’ Training Course on the Management Training Program MTP ERMI This is the 15-days international training program which will be attended by 17...   More info

TRAIN the Trainers

24 May 09:00 - 25 May 17:00 24 May 09:00 - 25 May 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CPD Center for Professional Development CPD Center for Professional Development
DON'T MISS To Develop and Improve Your Skills in Professional Trainer with Dr. Gilbert Ng as Indubitable Leadership Principles, John C. Maxwell Team and Certified Coach CONTACT...   More info

Technodelic Dj Party

24 May 21:00 - 25 May 02:00 24 May 21:00 - 25 May 02:00 - Phnom Penh Phnom Penh
META HOUSE META HOUSE
9PM: TECHNODELIC DJ PARTY Every thursday, Meta House hosts Phnom Penh's most diverse electronic music event, curated by Italian DJ DVD. Expect a variety of electronic music styles...   More info

Discovery Camp

25 May 07:00 - 27 May 19:00 25 May 07:00 - 27 May 19:00 - Kampong Spœ Kampong Spœ
vKirirom Pine Resort vKirirom Pine Resort
Discovery: Leadership CAMPING is a camping that created for people who want to become leader and Refreshing mind with real nature. This program will help and improve you become...   More info

ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ (Accounting & Tax Return)

26 May 07:30 - 09 Jun 07:30 26 May 07:30 - 09 Jun 07:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Finance and Accounting-IFA Institute of Finance and Accounting-IFA
វគ គស ក ស ព ស ស ជ ន ញរ បច បញ ជ គណន យ យ ន ងប រក សពន ធ (Accounting & Tax Return Best Practices) ច លរ ន : 26,27,28 ខ ឧសភ ឆ ន ២០១៨ វ ន ព រ ក ល ង ច ស រ ឬអ ទ ត យ H/P : 012 238 241...   More info

Advanced Excel and QuickBooks Best Practices

26 May 17:30 - 09 Jun 17:30 26 May 17:30 - 09 Jun 17:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Finance and Accounting-IFA Institute of Finance and Accounting-IFA
វគ គស ក ស ខ ល Advanced Excel & QuickBooksBest Practices ច លរ ន: 26,27,28 ខ ឧសភ ឆ ន ២០១៨ វ ន ព រ ក ល ង ច ស រ ឬអ ទ ត យ (Tel: 015 996 108/012 238 241/012 987 006) -&- 1-វគ គស ក ស...   More info

Save Community, Let's Cycling Year 5

27 May 06:00 - 17:00 27 May 06:00 - 17:00 - Siem Reap Siem Reap
Aing Kimsan Motorcycle Shop Aing Kimsan Motorcycle Shop
ព រ ត ត ក រណ ជ កង ដ ម ប ម លន ធ មន ទ រព ទ យគន ធប ប ផ ខ ត តស មរ ប ល កទ ៥ ដ លរ បច ដ យ ក ល បអ នកជ កង ដ ម ប សហគមន ហ ក ត ថ CCC ក រជ កង ម ត តភ ព ន ង បង ក តដ យក ត រ ករ យ ជ ម យក រជ បជ ដ ធ...   More info

វគ្គសិក្សាខ្លីៈ QuickBooks & Advanced Excel Best Practices

27 May 07:30 - 10 Jun 07:30 27 May 07:30 - 10 Jun 07:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Finance and Accounting-IFA Institute of Finance and Accounting-IFA
វគ គស ក ស ខ ល QuickBooks & Advanced Excel Best Practices ច លរ ន: 26,27,28 ខ ឧសភ ឆ ន ២០១៨ វ ន ព រ ក ល ង ច ស រ ឬអ ទ ត យ (Tel: 012 987 006/012 238 241) -&- 1-វគ គស ក ស ព ស ស ជ ន...   More info

The Piano Shop Classical Series 5 / Young Virtuoso

27 May 18:00 - 21:00 27 May 18:00 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Raffles Hotel Le Royal Raffles Hotel Le Royal
This exquisite violin recital ranges from Brahams' late romanticstyle to major violin repertoire of the early 20th century. Outstanding works by Maurice Ravel, Bela Bartok and...   More info

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅខេត្តសៀមរាប ថ្នាក់ទី១២

30 May 05:00 - 02 Jun 21:00 30 May 05:00 - 02 Jun 21:00 - Siem Reap Siem Reap
សៀម រាប Siem Reap, Cambodia សៀម រាប Siem Reap, Cambodia
ស ល រ ន អន តរទ វ ប អ ម រ ក ង American Intercon School ដ ណ រទស សនក ច ចស ក ស ទ ខ ត តស មរ ប ថ ន ក ទ ១២ ន ថ ង ទ ៣០ ខ ឧសភ ឆ ន ២០១៨ ដល ថ ង ទ ០២ ខ ម ថ ន ឆ ន...   More info

Technodelic Dj Party

31 May 21:00 - 01 Jun 02:00 31 May 21:00 - 01 Jun 02:00 - Phnom Penh Phnom Penh
META HOUSE META HOUSE
9PM: TECHNODELIC DJ PARTY Every thursday, Meta House hosts Phnom Penh's most diverse electronic music event, curated by Italian DJ DVD. Expect a variety of electronic music styles...   More info

2018 June Wellness at Navutu Dreams

01 Jun 14:00 - 15 Jun 12:00 01 Jun 14:00 - 15 Jun 12:00 - Siem Reap Siem Reap
Samadhi Yogashala & Wellness Center by Navutu Dreams Samadhi Yogashala & Wellness Center by Navutu Dreams
2018 June Wellness In celebration of Global Wellness Day and International Yoga Day, Samadhi Yogashala & Wellness Center by Navutu Dreams presents a month-long program of...   More info

Heart Of The Party

01 Jun 18:00 - 02 Jun 02:00 01 Jun 18:00 - 02 Jun 02:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Alchemy GastroPub Alchemy GastroPub
A GREAT NIGHT, FOR A GREAT CAUSE Come and celebrate Children’s Day with us. June 1st, Mother’s Heart is inviting you to a fundraising night at Alchemy, street 123 in Toul Tom...   More info

Internal Audit Best Practices

02 Jun 07:30 - 16 Jun 07:30 02 Jun 07:30 - 16 Jun 07:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Finance and Accounting-IFA Institute of Finance and Accounting-IFA
វគ គស ក ស ខ ល សវនកម មផ ទ ក ន ងអន វត តជ ក ស ត ង (Internal Audit Best Practice) ច លរ ន: 02,03,04 ខ ម ថ ន 2018 ($150/30H) បង រ នដ យអ នកជ ន ញដ លម នសញ ញ បត រ CPA, ACCA វ ន ល ង ច ស រ...   More info

Anussa Wedding Fair 3rd - ពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍លើកទី៣

02 Jun 08:00 - 03 Jun 20:00 02 Jun 08:00 - 03 Jun 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Koh Pich (កោះពេជ្រ) Koh Pich (កោះពេជ្រ)
ព ព រណ អ ព ហ ព ព ហ ជ កម មវ ធ ត ងបង ហ ញផល តផលន ងស វ កម មអ ព ហ ព ព ហ ដ ធ ជ ងគ ក ន ងប រទ សកម ព ជ អ នកច លរ មន ងសប ប យរ ករ យជ ម យន ង -ជម រ សជ ច រ នក ន ងក រស វ ងរកដ គ រ បច អ ព ហ ព ព ហ...   More info

Internal Audit Best Practices

03 Jun 07:30 - 17 Jun 07:30 03 Jun 07:30 - 17 Jun 07:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Finance and Accounting-IFA Institute of Finance and Accounting-IFA
វគ គស ក ស ខ ល សវនកម មផ ទ ក ន ងអន វត តជ ក ស ត ង (Internal Audit Best Practice) ច លរ ន: 02,03,04 ខ ម ថ ន 2018 ($150/30H) បង រ នដ យអ នកជ ន ញដ លម នសញ ញ បត រ CPA, ACCA វ ន ល ង ច ស រ...   More info

TEFL International TESOL Course June 2018

04 Jun 09:00 - 29 Jun 16:00 04 Jun 09:00 - 29 Jun 16:00 - Krong Khemarak Phoumin Krong Khemarak Phoumin
TEFL International Cambodia TEFL International Cambodia
TEFL International Cambodia runs our world-class EGS Paris Master's Credit Bearing Courses 11 months out of each year. We pride ourselves on our ability to produces the highest...   More info

Moms & Kids Fairs 2018

07 Jun 10:00 - 10 Jun 21:00 07 Jun 10:00 - 10 Jun 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
AEON MALL Phnompenh AEON MALL Phnompenh
Enjoy special discounts for all baby and maternity products. Moms and Kids fair is an annual event done at the Aeon Mall Phnom Penh to create fun opportunities for family to enjoy...   More info

វគ្គខ្លីៈ សវនកម្មពន្ធដារ និងការរៀបចំផែនការបង់ពន្ធ

10 Jun 07:30 - 24 Jun 07:30 10 Jun 07:30 - 24 Jun 07:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Finance and Accounting-IFA Institute of Finance and Accounting-IFA
វគ គខ ល សវនកម មពន ធដ រ ន ងក ររ បច ផ នក របង ពន ធ (Tax Audit and Tax Planning) ច លរ ន: 09,10,11-June 2018 ($150/30h) -&- (Tel:015 996 108/012 987 006/012 238 241/023 881 936...   More info

Yellow Receipt Campaigns at AEON - Donate to PNC

11 Jun 08:00 - 21:00 11 Jun 08:00 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
AEON - Cambodia Co.,Ltd AEON - Cambodia Co.,Ltd
Take this opportunity which only happens on the 11th of each month to shop and raise funds for PN Cambodia at the same time. You can donate at AEON KohPich, MaxValu , ToulKork...   More info

Cambodia Kiteboarding Event 2018, June 16/17th

16 Jun 08:00 - 17 Jun 16:00 16 Jun 08:00 - 17 Jun 16:00 - Kampot Kampot
Villa Vedici Villa Vedici
The host club, administrative center and berth for Race Committee Villa Vedici Cambodia Kiteboard Association are pleased to invite any Active kiteboarder in the region to take...   More info

Emotional Intelligence

21 Jun 09:00 - 22 Jun 17:00 21 Jun 09:00 - 22 Jun 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CPD Center for Professional Development CPD Center for Professional Development
EQ can influence the environment around you by increasing motivation and cooperation of coworkers, partners, friends & children...   More info

Annual Income Tax Return Best Practice/Tax on Income

23 Jun 07:30 - 07 Jul 07:30 23 Jun 07:30 - 07 Jul 07:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Finance and Accounting-IFA Institute of Finance and Accounting-IFA
វគ គស ក ស ព ស ស ក រប រក សពន ធប រ ក ច ណ លប រច ឆ ន អន វត ត (Annual Income Tax Return Best Practice/Tax on Income) ច លរ ន: 23,24,25 ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១៨ ($150/៦ សប ត ហ ) (Tel: 012 886...   More info

ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

24 Jun 07:30 - 08 Jul 07:30 24 Jun 07:30 - 08 Jul 07:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Finance and Accounting-IFA Institute of Finance and Accounting-IFA
វគ គខ ល ព ស ស ក រប ទបញ ជ គណន យ យ ន ងរ បច រប យក រណ ហ រញ ញវត ថ (Closing Accounts and Prepare Financial Report) ច លរ ន : 23,24,25 ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១៨ វ ន ល ង ច ស រ ឬអ ទ ត យ H/P : 012...   More info

Public Training: Psychology of Selling

24 Jun 08:00 - 17:00 24 Jun 08:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)
Public Training: Psychology of Selling you will learn: -Maximizing Productivity in a Sales Role -Listening Skills for Sales -Questioning Skills for Sales -Desire, Motivating...   More info


© 2018 Siguez