ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ និង ប័ណ្ណសរសើរ / Certificate Ceremony

21 Jan 07:00 - 10:30 21 Jan 07:00 - 10:30 - Siem Reap Siem Reap
USA International School, Siem Reap - AAC USA International School, Siem Reap - AAC
English Text Below ព ធ ប រគល វ ញ ញ បនបត រ ន ង ប ណ ណសរស រដល ស ស ស ស ល អន តរជ ត យ អ ស អ ថ ង ទ ២១ ខ មករ ឆ ន ២០១៨ Graduation and Merit Certificate Ceremony for U.S.A International...   More info

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ និង ប័ណ្ណសរសើរ / Certificate Ceremony

21 Jan 07:00 - 10:30 21 Jan 07:00 - 10:30 - Siem Reap Siem Reap
USA International School, Siem Reap - AEP USA International School, Siem Reap - AEP
English Text Below ព ធ ប រគល វ ញ ញ បនបត រ ន ង ប ណ ណសរស រដល ស ស ស ស ល អន តរជ ត យ អ ស អ ថ ង ទ ២១ ខ មករ ឆ ន ២០១៨ Graduation and Merit Certificate Ceremony for U.S.A International...   More info

កម្មវិធីចាប់រង្វាន់ - Lucky Draw Program

21 Jan 15:30 - 17:00 21 Jan 15:30 - 17:00 - Siem Reap Siem Reap
USA International School, Siem Reap - AEP USA International School, Siem Reap - AEP
រង វ ន រ មម ន Gifts are : 1-ដ ណ រទស សនក ច ចស ក ស ទ ប រទ ស អ ស ត រ ល Trip to Australia 2-អ យផ ត Ipad 3-កង Mountain Bike ន ង រង វ ន ជ ច រ នទ ត & Other Study materials - លក ខណ ឌត រ...   More info

កម្មវិធីចាប់រង្វាន់ - Lucky Draw Program

21 Jan 15:30 - 17:00 21 Jan 15:30 - 17:00 - Siem Reap Siem Reap
USA International School, Siem Reap - AAC USA International School, Siem Reap - AAC
រង វ ន រ មម ន Gifts are : 1-ដ ណ រទស សនក ច ចស ក ស ទ ប រទ ស អ ស ត រ ល Trip to Australia 2-អ យផ ត Ipad 3-កង Mountain Bike ន ង រង វ ន ជ ច រ នទ ត & Other Study materials - លក ខណ ឌត រ...   More info

7th Starch World ASIA

23 Jan 08:00 - 25 Jan 14:30 23 Jan 08:00 - 25 Jan 14:30 - Siem Reap Siem Reap
Sokha Siem Reap Resort & Convention Center Sokha Siem Reap Resort & Convention Center
Adding Value to Cassava & Creating Innovative Starches Key Highlights -Expanding markets for cassava with waxy starches varieties -Innovative starches for diverse industries...   More info

TACOS DAY

23 Jan 15:00 - 27 Feb 19:00 23 Jan 15:00 - 27 Feb 19:00 - Siem Reap Siem Reap
Hard Rock Cafe Angkor Hard Rock Cafe Angkor
Every Tuesday is a Tacos Day! DUO COMBO $8.50 Choice of two tacos and served with a glass of Classic Margarita or Angkor Draft Beer. TRIO COMBO $10.00 Choice of three tacos...   More info

Learn to fly ! Aerial Yoga TTC 50hr

25 Jan 12:00 - 31 Jan 15:00 25 Jan 12:00 - 31 Jan 15:00 - Siem Reap Siem Reap
Blue Indigo Yoga retreat Blue Indigo Yoga retreat
Join us for a perfect week of fun, learning and rejuvenation in Siem Reap, Cambodia. All levels welcome! Everyone loves aerial, teachers are in high demand, this training will...   More info

Australia Day, Poolside BBQ

26 Jan 12:00 - 15:00 26 Jan 12:00 - 15:00 - Siem Reap Siem Reap
Raffles Grand Hotel d'Angkor, Siem Reap Raffles Grand Hotel d'Angkor, Siem Reap
Celebrate on 26th January with a very special poolside BBQ with live music from 12pm onwards. Try our new Australian specialties with a live BBQ station and beer on tap. Pool...   More info

Mozart at Navutu, Masterpieces of Opera

27 Jan 18:30 - 20:30 27 Jan 18:30 - 20:30 - Siem Reap Siem Reap
Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat
Mozart’s much loved The Magic Flute a universal tale of love and hope is a cornerstone of the Western operatic tradition that, back in 1791, can also claim to have been the first...   More info

Full Moon Party

27 Jan 19:00 - 23:55 27 Jan 19:00 - 23:55 - Siem Reap Siem Reap
Hard Rock Cafe Angkor Hard Rock Cafe Angkor
Enjoy good food, drink and lively atmosphere along the Siem Reap river located just 5 minute walk from old market/pub street. Join our best full moon party in Siem Reap with...   More info

A YOGA & SEVA RETREAT IN CAMBODIA

02 Feb 18:00 - 11 Feb 21:00 02 Feb 18:00 - 11 Feb 21:00 - Siem Reap Siem Reap
Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia
A YOGA & SEVA RETREAT IN CAMBODIA Unleash your spirit of adventure in the ancient lands of Angkor Wat amidst the jungles of Cambodia. A City of temples, that is saturated in...   More info

第1回 Aja 杯 Enjoy フットサル大会

04 Feb 14:00 - 17:00 04 Feb 14:00 - 17:00 - Siem Reap Siem Reap
Chun Lung Sport Club Chun Lung Sport Club
今年度最後 シェムリアップ在住日本人交流会 第1回 AJA杯 ENJOYフットサル大会 を開催いたします 日 時 2018年2月4日(日 14:00-17:00 (受付開始 13:30) 会 場 CHUN LUNG SPORT CLUB (ANGKOR HIGH SCHOOL ST) AJA杯をかけた 4チームによる ガチ大会 と 大人   More info

Workshop on Sustainability and Tourism Mgmt at Archaeological an

05 Feb 09:00 - 08 Feb 17:00 05 Feb 09:00 - 08 Feb 17:00 - Siem Reap Siem Reap
សៀម រាប Siem Reap, Cambodia សៀម រាប Siem Reap, Cambodia
PROTECTING HERITAGE, PROMOTING TOURISM Southeast Asia is home to some of the most spectacular archaeological and heritage sites and attracts tourists from all over the world...   More info

An Afternoon Tea with Love

14 Feb 14:30 - 17:30 14 Feb 14:30 - 17:30 - Siem Reap Siem Reap
Raffles Grand Hotel d'Angkor, Siem Reap Raffles Grand Hotel d'Angkor, Siem Reap
Refined romance is the order of the day this Valentine’s Day at Raffles Grand Hotel d’Angkor. Toast your love with a glass of champagne and delicious treats, with a special gift...   More info

Love at Le Grand

14 Feb 18:30 - 18 Feb 22:00 14 Feb 18:30 - 18 Feb 22:00 - Siem Reap Siem Reap
Raffles Grand Hotel d'Angkor, Siem Reap Raffles Grand Hotel d'Angkor, Siem Reap
Create a special event and dining occasion at Le Grand for special couples and romantic evening. Menu created exclusively by our awarded Executive Chef Angela Brown. For booking...   More info

Dance of the Dragon

16 Feb 18:30 - 18 Feb 22:30 16 Feb 18:30 - 18 Feb 22:30 - Siem Reap Siem Reap
Raffles Grand Hotel d'Angkor, Siem Reap Raffles Grand Hotel d'Angkor, Siem Reap
Welcome in the Year of the Dog, with a specially-created Chinese-themed buffet dinner. Apsara Terrace $55 per person Add $25 for free flow beer, wine and soft drinks For...   More info

Cambodia Vibes Pilates Retreat

18 Feb 15:00 18 Feb 15:00 - Siem Reap Siem Reap
Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia
Http:/lesleyloganpilates.com/product/pilates-in-angkor-feb-18-23-2018...   More info

Pilates Retreat and Angkor Temple Tours

18 Feb 16:00 - 23 Feb 09:00 18 Feb 16:00 - 23 Feb 09:00 - Siem Reap Siem Reap
Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia
Dive deep into your Pilates practice with Lesley Logan and walk through the temples of Angkor Wat at a quaint retreat center on a 6 day/5 night stay in Siem Reap, Cambodia, next...   More info

Očarujúca Kambodža a Bangkok

27 Feb 20:00 - 13 Mar 20:00 27 Feb 20:00 - 13 Mar 20:00 - Siem Reap Siem Reap
Siem Reap Siem Reap
Očarujúca Kambodža a Bangkok Ďaľší výlet s Banánom do Kambodže a Thajska! Táto destinácia nás nesklamala, práveže naopak, Dobrodružstvo. Zážitky. Divočina. Rajské ostrovy. Pláže...   More info

6 Day Discover Cambodia Yoga Retreat

05 Mar 16:00 - 10 Mar 12:15 05 Mar 16:00 - 10 Mar 12:15 - Siem Reap Siem Reap
Siem Reap Siem Reap
Restore your mind and body in beautiful Cambodia! Join us as we travel into the heart and soul of Indochina. Discover the country's fascinating history and culture in Phnom Penh...   More info

Self-Healing Yoga Retreat with Emily in Cambodia

16 Mar 08:00 - 19 Mar 15:00 16 Mar 08:00 - 19 Mar 15:00 - Siem Reap Siem Reap
Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat
Escape with Emily on a self-healing yoga retreat away from the hustle and bustle of Hong Kong and focus solely on yourself. This getaway will take place at the top wellness resort...   More info

Cambodia & Vietnam Equinox Retreat

17 Mar 05:00 - 21 Mar 23:00 17 Mar 05:00 - 21 Mar 23:00 - Siem Reap Siem Reap
Cambodia Angkor Wat Siem Reap Cambodia Angkor Wat Siem Reap
Cambodia Vietnam Equinox Retreat with Thomas Nilsson 17th till 21st March, 2018 Highlights: -Witness the Equinox over Angkor Wat Temple -Spend a day at the iconic Halong Bay in...   More info

CamNam Noble Challenge 2018

21 Mar 18:00 - 30 Mar 21:00 21 Mar 18:00 - 30 Mar 21:00 - Siem Reap Siem Reap
Siem Reap Siem Reap
Cycling is one of the best ways to experience the diverse scenery and rural cultures of Southeast Asia, this unique itinerary takes us from the iconic temple complex of Angkor Wat...   More info

早割〆切2018/1/24! ASEAN最後の“独裁者”の国を取材する『Global Media Camp in カンボジア』

24 Mar 17:00 - 31 Mar 17:00 24 Mar 17:00 - 31 Mar 17:00 - Siem Reap Siem Reap
Siem Reap Siem Reap
Descent Into Outright Dictatorship あからさまな独裁制への転落 これは フン セン政権に批判的だった英字紙 カンボジアデイリー が廃刊前の最後の一面トップ 2017年9月4日 に載せた見出しです カンボジアではいま カンボジアデイリーが廃刊に追い込まれたこと以外にも 最大野党 救国党 のケム ソカ党首が反逆罪で   More info

Dotyk Azji - Wietnam, Kambodża, Tajlandia

27 Mar 07:00 - 10 Apr 07:00 27 Mar 07:00 - 10 Apr 07:00 - Siem Reap Siem Reap
Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia
Informacje i program wyprawy: https:/www.facebook.com/notes/brittanica-ltd-aktywne-podr C3 B3 C5 BCe/dotyk-azji-wietnam-kambod C5 BCa-tajlandia/1888133551436781...   More info

Спорт-экспедиция Гуанчжоу-Вьетнам-Камбоджа-Гонконг

01 May 10:00 01 May 10:00 - Siem Reap Siem Reap
សៀមរាប Siem Reap សៀមរាប Siem Reap
Спорт-экспедиция Гуанчжоу-Хойян(Вьетнам)-СиемРип(Камбоджа)-Гонконг Даты тура : 1.05-15.05.2018 . В мае следующего года Мы будем исследовать новый маршрут и приглашаем Вас с нами...   More info

Kambodża 15 dni 13.X do 28 X 2018

13 Oct 15:00 - 27 Oct 13:00 13 Oct 15:00 - 27 Oct 13:00 - Siem Reap Siem Reap
Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia
Kambodża Podróż 13.10 28.10. 2018 Angkor Wat Trekking w dżungli Mondulkiri Otres Koh Rong Om Tramping Klub oraz Poza Trasą Off the beaten track zapraszają na wyjazd do Kambodży...   More info

Britain V Cancer Trek Cambodia 2018

02 Nov 12:00 - 10 Nov 12:00 02 Nov 12:00 - 10 Nov 12:00 - Siem Reap Siem Reap
Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia
Http:/www.actionforcharity.co.uk/eventdetailsnew2.php/urlsearch/Britain-V-Cancer-Trek-Cambodia-2018 Join the next Britain V Cancer challenge in Cambodia and raise funds for the...   More info

31st LAWASIA Conference

02 Nov 12:00 - 05 Nov 15:00 02 Nov 12:00 - 05 Nov 15:00 - Siem Reap Siem Reap
Siem Reap Siem Reap
Speaker details, travel information and the conference program will be made available in the coming months. If you are interested in attending the annual conference and wish to...   More info


© 2018 Siguez