វេទិកាអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុសកម្ពុជា

02 Mar 08:00 - 12:00 02 Mar 08:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
The Great Duke Phnom Penh The Great Duke Phnom Penh
ក រអញ ជ ញច លរ មព ស ណ ក ព វ គ ម ន ដ លជ អគ គន យកក រ មហ ន ន ងផ ន កអ នកគ រប គ រងធនធ នមន ស ស ដ ម ប ព ភ ក ស អ ព ក ររ ព ងទ ករបស ក រ មហ ន ន ងក រផ តល គ ណត ល ព ផ ន កធនធ នមន ស សជ នក រ មហ...   More info

EducationUSA Fair 2018 - Phnom Penh

15 Mar 14:00 - 18:00 15 Mar 14:00 - 18:00 - Phnom Penh Phnom Penh
The Great Duke Phnom Penh The Great Duke Phnom Penh
Come and meet more than 20 U.S. university representatives at the EducationUSA Fair 2018, which is free and open to the public. The Fair will be held on March 15 from 2:00 6:00...   More info


© 2018 Siguez