គន្លឹះជោគជ័យក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មសម័យDigital

25 Oct 17:30 - 20:00 25 Oct 17:30 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Park Cafe Trar Sork Paem Park Cafe Trar Sork Paem
គន ល ស ខ ន ដ លល កអ នកគ រយល ដ ង ១. ហ ត អ វ ត រ វស ម រ ចច ត ត ធ វ អ ជ វកម ម? ២. អ វ ជ ដ មទ នច បងក ន ងក រ ធ វ អ ជ វកម ម? រកទ ន ន ត មវ ធ ណ ? ៣. យ ទ ធស ស ត រន ងត កន កក ន ងក រប រ ប រ ស...   More info

How to Transform Small&Medium Business into a Standard Business

26 Oct 18:00 - 20:30 26 Oct 18:00 - 20:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Park Cafe Trar Sork Paem Park Cafe Trar Sork Paem
កម មវ ធ ជ បជ ស ត ព ក រគ រប គ រងអ ជ វកម ម ក របង ក តអ ជ វកម មឡ ងម នម នជ រ ងល ប កន ទ ប ន ត ក រធ វ វ ឱ យម នលក ខណ ស ដង ដ រ រ បច យ ទ ធស ស ត រឱ យរ កចម រ ន គ ម នម នជ រ ងង យស រ លឡ យ អ ជ វ   More info

សិល្បៈនៃការសេរសេរអត្ថបទpr និងអត្ថបទច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ SME

29 Oct 08:00 - 12:00 29 Oct 08:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Park Cafe Trar Sork Paem Park Cafe Trar Sork Paem
ន ថ ង ស រ ទ ៧ ខ ត ល ខ ង ម ខ ន គ ហទ ព រ BizKhmer ន ង រ ប ច វគ គស ក ស ខ ល ម យ ដ ល ផ ដ ត ស ខ ន ទ ល ស ល ប ន ក រ សរស រ ស ចក ដ ប រក ស ព ត ម ន ន ង អត ថបទ ច ន ប រឌ ត សម រ ប អ ជ វកម ម ខ ន...   More info

How To Write Business Plan for SME

11 Nov 08:00 - 12:00 11 Nov 08:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Park Cafe Trar Sork Paem Park Cafe Trar Sork Paem
ក រ សរស រ ផ នក រ អ ជ វកម ម គ ជ រ ង ម ន អ ច អត ប ន ន ទ ប រស ន ប ល ក អ នក ចង ប ក អ ជ វកម ម ម យ ដ ល ម ន ផ នក រ ន ង យ ទ ធស ស ត រ ច ប ស ល ស គ លប ណង ន ក រ រ ប ច វគ គ ស ក ស ន គ ដ ម ប ឱ   More info

How to Advertise Your Product on Online Media Effectively

25 Nov 08:00 - 12:00 25 Nov 08:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Park Cafe Trar Sork Paem Park Cafe Trar Sork Paem
គ ហទ ព រ BizKhmer ន ង រ ប ច វគ គស ក ស ខ ល ម យ ដ ល ផ ដ ត ស ខ ន ទ ល ក រ ប រ ប រ ស ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ត ម អ នធ ណ ត (Online Media) ឱ យ ម ន ប រស ទ ធភ ព សម រ ប អ ជ វកម ម ខ ន ត ត ច ប...   More info


© 2017 Siguez