សន្និបាតសុវណ្ណភូមិ/Sovannphumi Conference

សន្និបាតសុវណ្ណភូមិ/Sovannphumi Conference05 Nov 09:00 - 06 Nov 12:00 - Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia

Route

#សន្និបាតសុវណ្ណភូមិ
តើ​សន្និបាត​នេះ​សម្រាប់អ្នក​ណា​?
- អ្នក​ដឹកនាំ​នៃ​បណ្ដាញ​ដាំ​ក្រុម​ជំនុំ / អ្នកដឹក​នាំ​ក្រុមជំនុំ
- អស់​អ្នក​ដែល​មាន​ការត្រាស់​ហៅ ដើម្បីដាំក្រុម​ជំ​នុំ
- គ្រូ​គង្វាល/​អ្នកដឹកនាំ​ដែល​មាន​និមិត្ត​ដើម្បី​ដាំ​ក្រុម​ជំនុំ​
#SovannphumiConferenceWho is the conference for?
- Leaders of church planting networks / Church planters
- Believers who feel called to be or support church planters
- Pastors / Leaders with a vision to plant churches
#NLFCambodia© 2018 Siguez