សន្និបាតសុវណ្ណភូមិ/Sovannphumi Conference

សន្និបាតសុវណ្ណភូមិ/Sovannphumi Conference05 Nov 09:00 - 06 Nov 12:00 - Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia

Route

#សន្និបាតសុវណ្ណភូមិ
តើ​សន្និបាត​នេះ​សម្រាប់អ្នក​ណា​?
- អ្នក​ដឹកនាំ​នៃ​បណ្ដាញ​ដាំ​ក្រុម​ជំនុំ / អ្នកដឹក​នាំ​ក្រុមជំនុំ
- អស់​អ្នក​ដែល​មាន​ការត្រាស់​ហៅ ដើម្បីដាំក្រុម​ជំ​នុំ
- គ្រូ​គង្វាល/​អ្នកដឹកនាំ​ដែល​មាន​និមិត្ត​ដើម្បី​ដាំ​ក្រុម​ជំនុំ​
#SovannphumiConferenceWho is the conference for?
- Leaders of church planting networks / Church planters
- Believers who feel called to be or support church planters
- Pastors / Leaders with a vision to plant churches
#NLFCambodia


Past Events

វេនថ្វាយបង្គំមានតែមួយវេន Only one service

15 Apr 09:00 - 13:00 15 Apr 09:00 - 13:00 - Phnom Penh Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia
យ ងខ ញ ស មគ រពអញ ច ញល កអ នកបងប អ ន ប នអញ ច ញច លរ មវ នថ វ យបង គ របស យ ងដ លម នត ម យវ នក ន ងសប ត ហ ក រ យន ដ លត រ វន ងថ ង ទ ១៥ ខ ម ស ឆ ន ២០១៨ ដ លរ មជ ម យកម មវ ធ សង រ ក ន តភ ម យ ង ដ លន...   More info

ថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរ វគ្គថ្មី

21 Apr 09:00 - 05 May 12:00 21 Apr 09:00 - 05 May 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia
ថ ន ក ស ក ស ព រ គម ព រ វគ គថ ម សម រ ប ត ថ ង ស រ ន ងច ប ផ ដ មន ថ ង ស រ ទ ២១ ខ ម ស ម ង ៩ព រ ក-១២ថ...   More info

ការប្រោសលោះ/Spiritual Warfare

27 Apr 18:00 - 28 Apr 20:00 27 Apr 18:00 - 28 Apr 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia
វ នថ វ យបង គ ព ស ស ក រ ប រ ស ល ដ ល ប រ ព រ ត ត ទ ន ថ ង ស ក រ ទ ២៧ ន ងថ ង ស រ ទ ២៨ ខ ម ស វ ល ម ង ៦-៨យប យ ង ស ម គ រព អញ ជ ញ ល ក អ នក បង ប អ ន មក ច ល ទ ងអស គ ន ដ ម ប ទទ ល យកក រ ប រ ស...   More info


© 2019 Siguez