ការជួបជុំអ្នកជួយព័ន្ធកិច្ច/All Helpers Meeting

16 Dec 08:30 - 11:30 16 Dec 08:30 - 11:30 - Phnom Penh Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia
ក រ ជ ប ជ អ នក ជ យ គ រប ព ន ធក ច ច ន ង ប រព រ ត ត ទ ន ថ ង ស រ ទ ១៦ ខ ធ ន វ ល ម ង ៨ ៣០-១១ ៣០ព រ ក យ ង ខ ញ ក ស មគ រពអញ ជ ញល កអ នក បង ប អ ន ដ លម ន ប ណងចង ច លរ ម បម រ ព ន ធណ ម យ មកច...   More info

ណូអែលភូមិយើង/Christmas Celebration

22 Dec 16:00 - 24 Dec 20:00 22 Dec 16:00 - 24 Dec 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia
ក រ មជ ន ជ វ តថ ម ន ងប រ រព ធ ព ធ ណ អ ល ព ថ ង ទ ២២-២៤ ខ ធ ន ដ ច ន យ ងខ ញ ស មគ រព អញ ជ ញ ល កអ នកបង ប អ នមកច ល រ មជ ម យ គ ន ស មក ភ ល ច អញ ជ ញ ម ត តភក ដ ល ក អ នក បងប អ ន មកជ ម យផង...   More info

រាត្រីឆ្លងឆ្នាំ/Countdown Day

31 Dec 21:30 - 01 Jan 02:00 31 Dec 21:30 - 01 Jan 02:00 - Phnom Penh Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia
កម មវ ធ ឆ លង ឆ ន ន ង ក រ អធ ស ឋ ន ច យ ម ដ ល ប រព រ ត តទ ន ថ ង ទ ៣១ ខ ធ ន វ ល ម ង ៩ ៣០យប ដល ២ ០០ព រ ក ប រ ស នប ល ក អ នក បង ប អ ន អត ម ន គម រ ង ទ ណ ទ យ ង ខ ញ ស មគ រព អញ ជ ញ ល កអ នកម   More info


© 2017 Siguez