កិច្ចជួបនឹងព្រះជាម្ចាស់/Encounter with God

23 Feb 12:00 - 25 Feb 20:00 23 Feb 12:00 - 25 Feb 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia
ក ច ចជ ប ន ងព រ ជ ម ច ស ន ង ប រព រ ត ត ទ ន ថ ង ទ ២៣-២៥ ខ កម ភ ល ក អ នក អ ច ច ឈ ម ច លរ មច ប ព ព ល ផ ដល ដ ណ ង ន តទ ទទ លន វក រ ប រ ស អ យ ជ ខ ង ព រល ង វ ញ ញ ណ ន ងរ បក យ! NLFCambodia   More info

ការវិលត្រឡប់មកពីកិច្ចជួបនឹងព្រះជាម្ចាស់

25 Feb 17:30 - 19:30 25 Feb 17:30 - 19:30 - Phnom Penh Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia
ក រវ លត រឡប មកព ក ច ច ជ ប ន ង ព រ ជ ម ច ស ន ងប រព រ ត ត ទ ន ថ ង អ ទ ត យ ទ ២៥ ខ ក ម ភ វ ល ម ង ៥ ៣០-៧ ៣០ល ង ច ន វ ន ថ វ យ បង គ ទ ៣ យ ងខ ញ ស មអ ញ ជ ញ ល ក អ នក បង ប អ ន មក ច ល រ មអ   More info

ការជ្រើសតាំងអ្នកដឹកនាំមួយលាននាក់/Million Leaders Mandate

07 Mar 08:00 - 20:00 07 Mar 08:00 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia
ស ក ខ ស ល ក រ ជ រ ស ត ង អ នក ដ កន ម យ ល ន ន ក ន ងប រព រ ត តទ ន ថ ង ព ធ ទ ៧ ខ ម ន វ ល ម ង ៨ព រ ក-១២ថ ង ១ ៣០រស ល-៥ល ង ច ន ង ៦-៨យប យ ងខ ញ ស ម គ រព អញ ជ ញ ល ក អ នក បង ប អ ន មក ច លរ ម...   More info

ជួបជុំអ្នកជួយគ្រប់ព័ន្ធកិច្ច/All Helpers Meeting

10 Mar 08:00 - 12:00 10 Mar 08:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia
ក រ ជ ប ជ អ នក ជ យ គ រប ព ន ធក ច ច ន ង ប រព រ ត ត ទ ន ថ ង ស រ ទ ១០ ខ ម ន ម ង៨ ០០-១២ ០០ ថ ង ត រង យ ង ខ ញ ស ម គ រព អញ ជ ញ ល ក អ នក ដ ល ក ព ង ត បម រ ន ង ល ក អ នក ដ ល ម ន ប ណង ចង ច ល...   More info

ក្រុមមហាកម្លាំង/Strongest Men

23 Mar 18:00 - 25 Mar 19:30 23 Mar 18:00 - 25 Mar 19:30 - Phnom Penh Phnom Penh
ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia
កម មវ ធ សម ដ ងដ អស ច រ យ ជ បជ ម យ ក រ ម មហ កម ល ង ដ លប រព រ ត តទ ន ថ ង ស ក រ ទ ២៣ ខ ម ន ម ង៦-៧ ៣០ល ង ច ថ ង ស រ ទ ២៤ ខ ម ន ម ង៦-៧ ៣០ល ង ច ថ ង អ ទ ត យ ទ ២៥ ខ ម ន ម ង៨-៩ ៣០ព រ ក ម...   More info


© 2018 Siguez