យុទ្ធសាស្ត្រនៃការចរចារដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ(Negotiation Mastery)

25 Nov 09:00 - 26 Nov 17:00 25 Nov 09:00 - 26 Nov 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
JM Asia Cambodia JM Asia Cambodia
សព វថ ង ន ប យ ងក រល កទ ម លល វ ស យក រង រ ក ដ ចជ អ ជ វកម មឃ ញថ ម នក រប រក តប រជ ងគ ន យ ងខ ល ងសម ប ម ដ ច ន ហ យត អ នកដ លគ តទ ថ ដ ម ប ធ វ ឲ យអត ថ ជន ថ ន ក ដ កន រ ក ដ គ រសហក ររបស អ ន   More info


© 2017 Siguez