សិក្ខាសាលា៖ “គ្រឿងផ្សំភាពជោគជ័យ” “The component of success”

25 Feb 07:30 - 17:30 25 Feb 07:30 - 17:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Technology of Cambodia Institute of Technology of Cambodia
ព ក យថ ជ គជ យ អ នកអ ចន ងល ស ត រច កហ យ ប ន ត លទ ធផលន ភ ពជ គជ យអ នកអ ចន ងម នស វប នជ ប ព រ ត ខ វ គ រ ងផ ស ណ ម យដ ម ប ប ព ញ ដ ចម ខម ហ បម យ ម នគ រ ង គ រប យ ងណ ក ដ យ ប យ ងម នដ ងរ បមន តផ...   More info

គ្រឿងផ្សំនៃភាពជោគជ័យ (The Componence of success)

25 Feb 07:30 - 17:30 25 Feb 07:30 - 17:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Technology of Cambodia - សាលាតិចណូ Institute of Technology of Cambodia - សាលាតិចណូ
To transfer real life experiences from guest speakers to audiences who wish to start their own business and to protect them from failing their first start up also to raise fund to...   More info


© 2018 Siguez