សិក្ខាសាលាអំពី«ផលរំខាននៃបញ្ហាសុខភាពបេះដូងមកលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ»

23 Feb 09:00 - 10:00 23 Feb 09:00 - 10:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Healthogo, by Healthtime Healthogo, by Healthtime
ដ ងឬអត ថ ប ប ដ ងម នបញ ហ ន ងម នរ ងអ វ ខ ល ក តឡ ង? ហ យអ ចប ព ល ដល ជ វ តរស ន ប រច ថ ង របស យ ងកម រ តណ ? ទ ងបញ ហ ត ច ន ងធ គ ស ទ ធត អ ចក តម ន ប រស នប ស ខភ ពប ដ ងរបស អ នកម នភ ពម នប រក រត...   More info

សិក្ខាសាលាអំពី«ការរស់នៅជាមួយPassion ដើម្បីយកឈ្នះDepression»

25 Feb 09:00 - 10:00 25 Feb 09:00 - 10:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Healthogo, by Healthtime Healthogo, by Healthtime
ន យ យព ព ក យថ ធ ល ក ទ កច ត ត ប រហ លជ ម ន ក ៗម នប រត កម មតបរហ សថ ច ក ដ ត ម នខ ន ព រ ថ វ ត រ វប នច ត ទ កថ ជ បញ ហ ស ខភ ពផ ល វច ត តម យដ លង យក តម នន ព លបច ច ប បន នន ព លធ ល ក ទ កច ត តម...   More info


© 2018 Siguez