ជំនាញលក់ និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីបង្កើនការលក់

16 Dec 08:00 - 12:00 16 Dec 08:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center
វគ គបណ ត បណ ត ល ជ ន ញលក ន ងប រ ប រ ស ប រព ន ឋផ សព វផ ស យ សង គមដ ម ប បង ក នក រលក Professional Selling Skill and Using Social Media to Boost Sales ច លរ មកម មវ ធ ន ល កអ នកន ងប នយល...   More info

ផ្លាស់ប្តូរជីវិតក្នុង12មេរៀន - Change Your Life in 12 Lessons

23 Dec 08:30 - 17:30 23 Dec 08:30 - 17:30 - Phnom Penh Phnom Penh
CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center
ផ ល ស ប ត រជ វ តក ន ង12 ម រ ន CHANGE YOUR LIFE IN 12 LESSONS , Intensive. កម មវ ធ ន រ បច ឡ ងដ ម ប ផ តល ឱក ស ន ង លទ ធភ ពដល ស ធ រណ ជនទ ទ ច ប ព ន ស ស ត រហ តដល ម ច ស អ ជ វកម មខ ន...   More info

Ignite Phnom Penh 3

14 Jan 13:00 - 17:00 14 Jan 13:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center
Ignite is a speedy public speaking platform made up of fun and inspiring presentations. Since the inception in 2016 in Seattle, USA, Ignite has become an international phenomenon...   More info

ចាប់ផ្តើមជំនួញឆ្លាតវៃ Smart Start-Up

28 Jan 07:30 - 12:30 28 Jan 07:30 - 12:30 - Phnom Penh Phnom Penh
CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center
ប រធ នបទ ត រ មខ ល នដ ម ប ក ល យជ សហគ រ នជ គជ យ រ នម លន ងងជ រ កទ ផ ស រ វ ធ ស ស រ តអភ វឌ ឍធ រក ច ចប រកបដ យស ថ រភ ព យ ទ ធស ស រ តប រម លទ ន ន ងច ណ ដ ងហ រញ ញវត...   More info


© 2017 Siguez