ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

16 Dec 08:30 - 17 Dec 17:00 16 Dec 08:30 - 17 Dec 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
  More info

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីជោគជ័យសម្រាប់អាជិវកម្មដំបូង

20 Dec 08:30 - 17:00 20 Dec 08:30 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
  More info

ជំនាញ និយាយជាសាធារណៈសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

23 Dec 08:30 - 24 Dec 17:00 23 Dec 08:30 - 24 Dec 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
  More info


© 2017 Siguez