ជំនាញរៀបចំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងសណ្តាប់ធ្នាប់តាមស្ថង់ដារជប៉ុន5S&Kaizen

21 Feb 08:30 - 22 Feb 17:00 21 Feb 08:30 - 22 Feb 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
  More info

ជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

24 Feb 08:30 - 25 Feb 17:00 24 Feb 08:30 - 25 Feb 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
  More info

វិធីសាស្រ្តត្រៀមខ្លួនដើម្បីជោគជ័យសម្រាប់អាជីវកម្មដំបូង

25 Feb 08:30 - 17:00 25 Feb 08:30 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
  More info

ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

03 Mar 08:30 - 04 Mar 17:00 03 Mar 08:30 - 04 Mar 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
បង ក នសមត ថភ ពគ រប គ រងធនធ នមន ស សឱ យក ន ត ខ ល ង ដ ម ប ធ វ ឱ យអ ជ វកម មក ន ត ខ ល ង ន ងរ ងម សម រ ប ក រច លរ ម ស មទ ក ទង 023 6666 999 087 887 718 085 311 183 098 383 314 010...   More info

វិធីសាស្រ្តត្រៀមខ្លួនដើម្បីជោគជ័យសម្រាប់អាជីវកម្មដំបូង

07 Mar 08:30 - 11 Mar 05:00 07 Mar 08:30 - 11 Mar 05:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
សម រ ប ក រច លរ ម ស មទ ក ទង 023 6666 999 087 887 718 085 311 183 098 383 314 010 386 543 (ម នព ញច ត ដជ នថវ ក វ ញ១០០...   More info

ជំនាញគណនេយ្យសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

10 Mar 08:30 - 11 Mar 17:00 10 Mar 08:30 - 11 Mar 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
សម រ ប ក រច លរ ម ស មទ ក ទង 023 6666 999 087 887 718 085 311 183 098 383 314 010 386 543 (ម នព ញច ត ដជ នថវ ក វ ញ១០០...   More info

វិធីសាស្រ្ដគ្រប់គ្រងការងារនិងពេលវេលា ឱ្យមានប្រសិទ្ធខ្ពស់ច្រើនដង

14 Mar 08:38 - 17:00 14 Mar 08:38 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
សម រ ប ក រច លរ ម ស មទ ក ទង 023 6666 999 087 887 718 085 311 183 098 383 314 010 386 543 (ម នព ញច ត ដជ នថវ ក វ ញ១០០...   More info

ជំនាញក្លាយជាបុគ្គលិកឆ្នើម

28 Mar 08:30 - 17:00 28 Mar 08:30 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ CEO Master Club វិទ្យាស្ថាន ស៊ីអ៊ីអូ
សម រ ប ក រច លរ ម ស មទ ក ទង 023 6666 999 087 887 718 085 311 183 098 383 314 010 386 543 (ម នព ញច ត ដជ នថវ ក វ ញ១០០...   More info


© 2018 Siguez