ជំនាញស្រាវជ្រាវទីផ្សារ (ជំនាន់ទី២)

16 Dec 09:00 - 17 Dec 17:00 16 Dec 09:00 - 17 Dec 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)
ក រស រ ចច ត តណ ម យទ ក ទងន ងទ ផ ស រដ យម នម នពត ម នច ប ស ល ស ប រ បដ ចជ ប កបរដ យប ទភ ន ក! ស មន ន វគ គន ស រ ប ម ច ស អ ជ វកម ម ន ងប គ គល កដ លទទ លបន ទ កផ ន កទ ផ ស រន ងលក ច ឈ ម ឥឡ វន...   More info

HR for Non-HR Professional

12 Jan 09:00 - 13 Jan 12:00 12 Jan 09:00 - 13 Jan 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)
CamHR is pleased to announce the HR for Non-HR training course (in English) as in attachment. In this course we will focus on core HR functions that non-HR people are facing...   More info

Effective Ways to Manage Stress at Work

08 Feb 07:30 - 09 Feb 17:00 08 Feb 07:30 - 09 Feb 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)
Registration Deadline: Jan-26-2018(Time: 17:00) Pricing and Discount Options -Normal Fee: 200$ per person -Early Bird: 180$ per person (before deadline) -Group (7 people or more...   More info


© 2017 Siguez