វគ្គខ្លី ក្លាយជាកំពូលអ្នកលក់ Sales Training

16 Dec 09:00 - 15:00 16 Dec 09:00 - 15:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Business Cambodia Business Cambodia
ជ ទ ទ យ ងឃ ញថ ប សហគ រ នណ ខ ស យជ ន ញលក អ ជ វកម មដ លសហគ រ នន ប នបង ក តន ងឈរជ ងម នប នយ រទ ផ ទ យទ វ ញ សហគ រ នដ លព ក លក ទ ខ ស យខ ង ដ កន ឬខ ងគណន យ យ ឬជ ន ញផ ស ងទ ត ខណ ដ លខ ល នទ បត ច ប ផ...   More info

វគ្គខ្លី៖ ស្វែងយល់លម្អិតពីពន្ធដារសម្រាប់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជា

17 Dec 09:00 - 12:00 17 Dec 09:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Business Cambodia Business Cambodia
ដ ម ប ក ល យជ ប គ គលឆ ន ម ជ ប គ គល កឆ ន ម ជ ប គ គលដ លគ ត រ វក រប ផ ត ន ងដ ម ប ក ល យជ ប គ គលដ លអ ចទទ លប នជ គជ យក ន ងជ វ ត ម នថ ជ អ នកធ វ ក រង រឲ យគ ឫ ច ញរកស ដ យខ ល នឯងន ទ អ នកម នអ...   More info

វគ្គខ្លី វិធីសាស្រ្តប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកសម្រាប់អាជីវកម្ម

23 Dec 09:00 - 12:00 23 Dec 09:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Business Cambodia Business Cambodia
ម យខ ច ងក រ យន ក រ មហ នហ វ សប កប នធ វ ឲ យ ហ វ សប ក Page របស អ ជ វកម មជ ច រ ន ធ ល ក ច ម នត ចជ ង ៥០ ន ទ ត យ ងណ ម នហ វ សប កម យច ន នត ច ប រជ ន ដ ណ រក រធម មត ឬអ នកខ ល ធ ល ក ច ត ចត ចប ណ...   More info


© 2017 Siguez