Painting for Hope 2k17

24 Sep 06:00 - 19:00 24 Sep 06:00 - 19:00 - Phnom Penh Phnom Penh
AIESEC Wat Phnom AIESEC Wat Phnom
Painting For Hope ប នមកដល ម តងទ តហ យ!! Painting For Hope 2017 គ ជ កម មវ ធ ដ ណ រក ស ន តសប ប រសធម ម យ ដ លន ងប រព រ ត តឡ ងន ថ ង ទ ២៤ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៧ ន ឯស ល បឋមស ក ស គ រ រម យ ក ន ងខ ត...   More info

រូបមន្តបង្កើតអាជីវកម្ម - Business Startup Guide

24 Sep 08:30 - 17:30 24 Sep 08:30 - 17:30 - Phnom Penh Phnom Penh
CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center
ត អ នកធ ល ប ម នក ត ស រម ឬ ក ព ងម នប ណងចង បង ក តអ ជ វកម មផ ទ ល ខ ល នម យ ប ន ត ត ងត ពន យ ព លរហ តដល ព លន ព ព រ ដ យស រត ...(ហ ត ផលផ ទ ល ខ ល នម យច ន ន) ត ម នទ ? ស មច លរ មកម មវ ធ បណ ត...   More info

Sunday Spawday @Pet Services Cambodia Siem Reap

24 Sep 09:00 - 13:00 24 Sep 09:00 - 13:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Pet Grooming Cambodia Pet Grooming Cambodia
$15 includes basic groom using skin specific shampoo with ear clean FREE nail trim Large breeds $5 extra CONTACT: 855902208902 to book now...   More info

DGR 2017 - Phnom Penh, Cambodia

24 Sep 09:00 - 12:00 24 Sep 09:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Penh is officially taking part in the world's largest charitable motorcycle event for owners of classic and vintage styled bikes on Sunday September 24th. The...   More info

How To Go Zero Waste: 50 Tips To Start Right Now

24 Sep 13:30 - 15:30 24 Sep 13:30 - 15:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Scholar Library - បណ្ណាល័យបញ្ញវន្ត Scholar Library - បណ្ណាល័យបញ្ញវន្ត
You want to reduce your waste, but you don't know what to do or where to start? You feel like you're not going to make a difference anyway... Or you want to understand what the...   More info

WORLD Tourism DAY 2017

24 Sep 14:00 - 25 Sep 17:00 24 Sep 14:00 - 25 Sep 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Penh Phnom Penh
WORLD TOURISM DAY is an annual celebration of the transforming and creator power of tourism held by European Council on Tourism and Trade on countries and cities awarded the title...   More info

Tusk Market

24 Sep 14:00 - 25 Sep 01:00 24 Sep 14:00 - 25 Sep 01:00 - Phnom Penh Phnom Penh
TUSK Guest House and Bar TUSK Guest House and Bar
Are you moving home? Or maybe you have too much stuff Bring it to Tusk Market on Sunday 24th September and sell it there. One man's Trash is another man's Treasure. Food and...   More info

Marshmallow take over Phnom Climb!

24 Sep 18:30 - 20:00 24 Sep 18:30 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Climb Community Gym Phnom Climb Community Gym
Climbers! Join us for a fun night of climbs and marshmallows! Nothing like a little grill and some marshmallows to share with our awesome community. Bring some friends, we will...   More info

អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាប័ត្រ (KIT Scholarship Qualifying Orientation)

25 Sep 13:30 - 17:00 25 Sep 13:30 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)
វ ទ យ ស ថ នបច ច កវ ទ យ គ រ រម យច ប ផ ត មទទ លព ក យសម រ ប អ ហ រ បករណ ឆ ន 2017! ស មអញ ជ ញច លរ មស ត ប បទបង ហ ញដ ម ប ទទ លប នន វព ត ម នស ត ព អ ហ រ បករណ ន ងស កល បងធ វ ត ស តសមត ថភ ពទ ងអស   More info

CHARITY DINNER

25 Sep 17:30 - 21:00 25 Sep 17:30 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Uy kuyteav Cambodian Restaurant Uy kuyteav Cambodian Restaurant
CHARITY DINNER We invite you to our first CHARITY DINNER with United for Cambodia Children, under the distinguished patronage of His Royal Highness Prince NORODOM Ravichak. On...   More info

Capoeira with Castelo at DAC@Urban Space

25 Sep 18:00 - 19:00 25 Sep 18:00 - 19:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Urban Space Playground & Café Urban Space Playground & Café
Every Tuesday night from 6pm to 7pm we offer a capoeira class at our studio in Toul Kork. Capoeira is a Brazilian martial art that combines elements of dance, acrobatics and music...   More info

Taste of Asia

25 Sep 18:30 - 28 Sep 21:00 25 Sep 18:30 - 28 Sep 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
InterContinental Phnom Penh InterContinental Phnom Penh
Last week of our Taste of Asia inspired buffet at Regency Cafe. Featuring delicious dishes from around South East Asia consisting of Cambodian, Malaysian, Indonesian...   More info

Bouldering Basics

26 Sep 18:00 - 18:40 26 Sep 18:00 - 18:40 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Climb Community Gym Phnom Climb Community Gym
Intro to Bouldering Class In this class, you will get a great overview of safety practices, bouldering etiquette and basic technique! This s a complementary session on your day...   More info

Conférence | De l'automate au robot parlant

26 Sep 18:30 - 20:00 26 Sep 18:30 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Institut Francais du Cambodge Institut Francais du Cambodge
Au siècle des Lumières, l’automate est une véritable curiosité technologique, l’homme décide alors de lui donner la parole. Aujourd’hui, les ordinateurs sont tous dotés de...   More info

ប្រលងក្របខ័ណ្ឌ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ២០១៧

27 Sep 07:00 27 Sep 07:00 - Phnom Penh Phnom Penh
វិទ្យាល័យ បាក់ទូក វិទ្យាល័យ បាក់ទូក
  More info

Effective Communication, Supervisory and Management Skill

27 Sep 08:00 - 17:00 27 Sep 08:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
BizKhmer BizKhmer
Effective Communication, Supervisory and Management Skill September 28-29, 2017 Sunway Hotel Program Overview This program is designed specifically for people at supervisory and...   More info

A Small Part by Nov Cheanick / ផ្នែកតូចមួយ ដោយ នៅ ជានិច្ច

27 Sep 18:00 - 21:00 27 Sep 18:00 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
TINI TINI
A Small Part Paintings by NOV Cheanick (b. 1989, Battambang, Cambodia) Exhibition opening 6-9PM, Wednesday, 27 September, 2017 At Tini Cafe 57, Street 450, Tuol Tumpung 1...   More info

REPfest World Music Festival Launch

27 Sep 18:00 - 20:00 27 Sep 18:00 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Kaifun Kaifun
ច លរ មជ ម យព កយ ង ក ន ងកម មវ ធ ប កប រក សព ប ណ យរ ម មហ ស រពតន ត រ ប រ ណថ ម ន ច ងខ ន ! ព កយ ងន ងធ វ ក របង ហ ញព សម សភ ពស ល បករដ លន ងមកច លរ ម ន ងព កម មវ ធ ផ ស ងៗដ លម នក ន ងមហ ស រព ម...   More info

Belay 101 I Special Edition

27 Sep 18:30 - 19:30 27 Sep 18:30 - 19:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Climb Community Gym Phnom Climb Community Gym
BELAY 101 This is a 1 hour course where you learn all you need for safe top rope climbing! -How to use a rope and a harness correctly -How to double check one another for...   More info

Ladies Night with Dj Watt's Up

27 Sep 20:00 - 28 Sep 02:00 27 Sep 20:00 - 28 Sep 02:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Alchemy GastroPub Alchemy GastroPub
Looking for the mind-week escape? Come to Alchemy Gastropub for our Residence Dj grooviest mixes every Wednesday! Dj Watt's Up will spinning some groovy and latin music for you...   More info

Every Wednesday “HIP HOP DANCE Battle”

27 Sep 23:00 - 28 Sep 02:00 27 Sep 23:00 - 28 Sep 02:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Pontoon Pontoon
Every Wednesday Hip Hop Culture is celebrated at Pontoon The rendez vous for the Cambodian B.Boys(dancers ) , MCs and all Hip Hop heads Hosted by Tiny Toones the biggest Bboy crew...   More info

Discovery Day 2017 - European Construction Materials CFC

28 Sep 08:00 - 29 Sep 17:00 28 Sep 08:00 - 29 Sep 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CFC Cambodia - European Construction Materials Since 1994 CFC Cambodia - European Construction Materials Since 1994
Discover new European Materials for building construction, protection & decoration with specialized technicians & applicators. All day...   More info

ក្លាយជាអ្នកវិនិយោគ និងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឆ្នើម

28 Sep 08:00 - 17:00 28 Sep 08:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club and CEO Institute CEO Master Club and CEO Institute
  More info

Human Resource Management

28 Sep 08:00 - 29 Sep 17:00 28 Sep 08:00 - 29 Sep 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
aldohr.org aldohr.org
Introduction: This Human Resource Development is designed for top and mid-level managers for those who have responsibility for human resource development in organizations...   More info

Breakfast with the Expert : What is CSR?

28 Sep 08:30 - 09:30 28 Sep 08:30 - 09:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Impact Hub Phnom Penh Impact Hub Phnom Penh
The concept of Corporate Social Responsibility(CSR) emerged in the latter half of the 20th century. Corporate social responsibility means management and relationship building with...   More info

Wine Dinner - Domaines Barons de Rothschild

28 Sep 18:00 - 21:00 28 Sep 18:00 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Malis Restaurant Phnom Penh Malis Restaurant Phnom Penh
An evening fit for a King! Malis, in partnership with IDD, is hosting a celebration of Royal Cambodian Cuisine paired with wines from the vineyards of the Rothschild Barons, one...   More info

Screening - First they Killed my Father

28 Sep 18:00 - 20:00 28 Sep 18:00 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Justice Café Justice Café
Loung Ung is 5 years old when the Khmer Rouge assumes power over Cambodia in 1975. They soon begin a four-year reign of terror and genocide in which nearly 2 million Cambodians...   More info

Advanced Training of Trainers (TOT)

29 Sep 08:00 - 30 Sep 17:00 29 Sep 08:00 - 30 Sep 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
3G AGENT Co.,Ltd 3G AGENT Co.,Ltd
Training Objective: This training course is specially designed for workplace trainers for improving their teaching techniques and helping them to provide effective training with...   More info

វិធីសាស្រ្តក្នុងការវាយតម្លៃ អចលនវត្ថុនៅកម្ជុជា

29 Sep 08:00 - 17:00 29 Sep 08:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodian Valuers And Estate Agents Association Cambodian Valuers And Estate Agents Association
ដ ម ប ច លរ មល កកម ពស ន ងបង ក នច ណ ដ ងផ ន កវ យតម ល អលចនវត ថ ន កម ព ជ សម គមអ នកវ យមត ល ន ងភ ន ក ង រអចលនវត ថ កម ព ជ CVEA ន ងរ បធ វ វ ទ ក ស ត អ ព វ ធ ស ស រ តក ន ងក រវ យតម ល អចលនវត ថ ន...   More info

Risk Management and Analysis

29 Sep 08:00 - 30 Sep 17:00 29 Sep 08:00 - 30 Sep 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
BizKhmer BizKhmer
Risk Management and Analysis September 29 30, 2017 Why Should You Learn this Program? The overall aim of this course is to enable participants to plan, manage and control...   More info

4th Harvest Moon Festival

29 Sep 13:00 - 18:00 29 Sep 13:00 - 18:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) and Cambodia-Korea Cooperation Center (CKCC) are going to organize the Harvest Moon Festival which will be the 4th Japan-Korea joint...   More info

The United Nations Upcoming Program at UC

29 Sep 14:00 - 17:30 29 Sep 14:00 - 17:30 - Phnom Penh Phnom Penh
The University of Cambodia - UC The University of Cambodia - UC
The United Nations Upcoming Program at The University of Cambodia, 29th September 2017 at 14:00-17:30 pm...   More info

Special Beef's Day 29% Off

29 Sep 17:00 - 22:00 29 Sep 17:00 - 22:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Mo-Mo-Paradise Cambodia Mo-Mo-Paradise Cambodia
រ ករ យជ ម យក របញ ច តម ល ២៩ រ ល ថ ង ទ ២៩ រ ងរ ល ខ ត មកទទ លយកក រផ តល ជ នព ស សន ទ ងអស គ ន ណ ! ក រផ តល ជ នន សម រ ប ត អ រហ រព លល ង ចត ប ណ ណ Happy Special Beef's Day!! Enjoy 29 off...   More info

Slam, Jam, Thank you Ma'am!

29 Sep 17:30 - 20:00 29 Sep 17:30 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Java Creative Café Java Creative Café
Slam, Jam is back!!! Open mic for poetry and music, organized by ISPP students Courtenay, Angelina, & Sam. They welcome people to sign up before and on the night. We’ll have a...   More info

Danse | Résilience

29 Sep 18:30 - 19:30 29 Sep 18:30 - 19:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institut Francais du Cambodge Institut Francais du Cambodge
Travailler ! Pour gagner sa vie, pour être économiquement viable, comme disent certains Pour avoir les moyens de réaliser nos rêves, aussi. Travailler ! Et endurer les obligations...   More info

Trivia Night Fundraiser!

29 Sep 19:00 - 21:00 29 Sep 19:00 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
ISPP - International School of Phnom Penh ISPP - International School of Phnom Penh
Join in the fun of our trivia night fundraising event at the Black Box Theatre! All proceeds to go to the Cambodia Teacher Training Project and essential repairs to student...   More info

JAZZ TRIO ft. Ritchy, Andrey and Thomas

29 Sep 20:00 - 30 Sep 02:00 29 Sep 20:00 - 30 Sep 02:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Alchemy GastroPub Alchemy GastroPub
Start off your weekend at Alchemy GastroPub with Ritchy & Co. for a special evening of live music. It's Friday! So, sit back, relax and enjoy some Stream jazz standards along with...   More info

Double Event at Epic and Base. DJ Parisz & MC Ruff at Epic Club

29 Sep 21:00 - 30 Sep 03:00 29 Sep 21:00 - 30 Sep 03:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Epic Club Epic Club
DJ PARISZ @ JOEY PARISZ, the new generation of talented and sexy female DJ feat (Malaysia's Top 100 Hottest Women 2016 awarded by The Coverage Bureau Media) The striking Malaysia...   More info

Double Event at Epic and Base. DJ Parisz & MC Ruff at Base Club

29 Sep 21:00 - 30 Sep 03:00 29 Sep 21:00 - 30 Sep 03:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Base Club Base Club
DJ PARISZ @ JOEY PARISZ, the new generation of talented and sexy female DJ feat (Malaysia's Top 100 Hottest Women 2016 awarded by The Coverage Bureau Media) The striking Malaysia...   More info

ការបោះជំរំផ្សងព្រេងតាមព្រៃភ្នំគីរីរម្យ

30 Sep 06:30 - 01 Oct 18:30 30 Sep 06:30 - 01 Oct 18:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Kirirom National Park Kirirom National Park
English Below ត អ នកម នគ រ ងទ ណ ទ ស រ ប ថ ង ច ងសប ដ ហ ដ រឬទ ? ស មច លរ មជ ម យព កយ ងន ក ន ងក រប ជ រ សប ប សធម ន ភ ន គ រ រម យ គ លប ណង រ មច ន កល កក ពស ជ វភ ពរបស ក ម ងៗ ភ ន គ រ រម យ ធ...   More info

ជំនាញសហគ្រិនភាព និងគ្រប់គ្រងការលួចបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន

30 Sep 08:00 - 01 Oct 17:00 30 Sep 08:00 - 01 Oct 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club and CEO Institute CEO Master Club and CEO Institute
  More info

ជំនាញ គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

30 Sep 08:00 30 Sep 08:00 - Phnom Penh Phnom Penh
EDI-Education EDI-Education
Enroll Now វគ គស ក ស ជ ន ន ទ 9 ជ ន ញ គ រប គ រងធនធ នមន ស ស -Why study human resources management? Human Resources isn’t a thing we do. But it’s the thing that runs our business...   More info

ស្វែងយល់ពីច្បាប់ការងារនៅកម្ពុជា

30 Sep 08:00 30 Sep 08:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Sunway Hotel Phnom Penh Sunway Hotel Phnom Penh
Cambodia Labour Law ចង ស វ ងយល បន ថ មអ ព ច ប ប ក រង រ សម រ ប ន យ ជ ក ន ង ន យ ជក បង ហ ញដ យ ល ក ង ស ម ណ ត ប រធ នន យកដ ឋ នផ នក រ ស ថ ត ន ង ន ត កម ម ក រស ងក រង រ ទ ន ក ទ នង 015 728...   More info

ពិធីជួបជុំម្ចាស់អាជីវកម្ម និងអ្នកជំនាញផ្នែកទីផ្សារលើកទី 85

30 Sep 08:30 - 11:30 30 Sep 08:30 - 11:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Sunway Hotel Phnom Penh Sunway Hotel Phnom Penh
(English Below) -ជ រ បស រប ត! ខ ញ គ CMO ប នត រឡប មកវ ញ ដ ម ប ជ បអ នកទ ងអស គ ន ជ ថ ម ម តងទ តន ងប នព ន ន វពត ម នម យស រ ប ជម រ បជ នដល ម ច ស អ ជ វកម មទ ងឡ យប នជ រ បថ ក ន ងប ណ ច ខ កញ ញ...   More info

AFL Grand Final 2017

30 Sep 11:30 - 13:30 30 Sep 11:30 - 13:30 - Phnom Penh Phnom Penh
SCORE Sports Bar & Grill Phnom Penh SCORE Sports Bar & Grill Phnom Penh
AFL Grand Final...   More info

Happy Hour at Phnom Climb!

30 Sep 17:00 - 01 Oct 20:00 30 Sep 17:00 - 01 Oct 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Climb Community Gym Phnom Climb Community Gym
Friends! Now that we got your attention, no we are not serving alcohol at Phnom Climb but we still want you to have an awesome enjoyable time climbing with us. Join our first...   More info

Bong Bong Bong present: Ménage à trois

30 Sep 18:00 - 01 Oct 00:00 30 Sep 18:00 - 01 Oct 00:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Bong Bong Bong Bong Bong Bong
Toke and Mustajo are coming back for a ménage a trois Soul/funk/jazz Beats all night long English Garden x Ti Punch X Kampot Passion will be ready to pour. Even our big punch...   More info

BLACK & WHITE PARTY

30 Sep 18:00 - 23:00 30 Sep 18:00 - 23:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cloud9 Skybar Cloud9 Skybar
Rock your night with Black & White! just like the Moon is partying! Save your coming date on Saturday, 30 September FEATURING BY : DJ TIM COATES DJ NORA HAIDEE FREE ENTRY...   More info

Road to Mandalay (RTM)

30 Sep 21:00 - 01 Oct 00:00 30 Sep 21:00 - 01 Oct 00:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Alchemy GastroPub Alchemy GastroPub
Road to Mandalay came to life in 2015 with a unique blend of heavy alternative rock. This all original trio features Tracy Farrell on bass and vocals, Adam Schumacher on guitar...   More info

Public Seminar: High Impact Presentation & Public Speaking

01 Oct 08:00 - 12:00 01 Oct 08:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
DAILY PLUS DAILY PLUS
  More info

មូលដ្ឋានបោះជំហានទៅមុខ

01 Oct 14:00 - 17:00 01 Oct 14:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Scholar Library - បណ្ណាល័យបញ្ញវន្ត Scholar Library - បណ្ណាល័យបញ្ញវន្ត
ន ជ វគ គស ក ស ជ ន ញទន ព ស ស ដ លន ក ន ងស ល ម នប នបង រ ន ហ យមន ស សភ គច រ នម នខ ស យន ត រង ជ ន ញន ន ងត រ វក រ ក របណ ដ បណ ដ លជ ន ញន ដ ម ប អ យជ វ តក រង ររបស អ នក ក ន ត ម នភ ពជ គជ យ ន ងដ...   More info

NRL - National Rugby League - Grand Final 2017

01 Oct 15:00 - 17:00 01 Oct 15:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
SCORE Sports Bar & Grill Phnom Penh SCORE Sports Bar & Grill Phnom Penh
NRL National Rugby League Grand Final 2017 Sunday 01 October 15:00 NRL Grand Final TBD vs. TBD (Live) Beer Deals Available...   More info

PPAWS Fundraiser at Rubicon Bar and Grill

01 Oct 16:00 - 20:00 01 Oct 16:00 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Rubicon bar and grill Rubicon bar and grill
Come out to Drink and Eat for a great cause! Rubicon and PPAWS are joining together to raise money for the animals! Rubicon will be donating 20 of sales from the event to PPAWS...   More info

Belay 101 I Special Edition

01 Oct 18:00 - 19:00 01 Oct 18:00 - 19:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Climb Community Gym Phnom Climb Community Gym
BELAY 101 This is a 1 hour course where you learn all you need for safe top rope climbing! -How to use a rope and a harness correctly -How to double check one another for...   More info

បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររង (Bachelor of Accounting and Finance)

02 Oct 07:03 - 16 Oct 07:00 02 Oct 07:03 - 16 Oct 07:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Finance and Accounting-IFA Institute of Finance and Accounting-IFA
ថ ន ក ប កថ ម បរ ញ ញ បត រ បរ ញ ញ បត ររង (Bachelor and Associate Degree) ស ក ស ត មកម មវ ធ CAT/FIA & ACCA ន ឆ ន ស ក ស ២០១៧-២០១៨ ល ជ ន ញ: ច លរ នល កទ ១ ថ ង ទ ០២ ខ ត ល ឆ ន ២០១៧ 1-គណន...   More info

Cambodia HR Conference on Developing HR Agility in Digital Era

02 Oct 08:30 - 03 Oct 16:30 02 Oct 08:30 - 03 Oct 16:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Penh Hotels Phnom Penh Hotels
Digital transformation is no longer a niche interest as it jumps out of the tech department and into the boardroom of leaders across industries, sectors and geographies. Young...   More info

អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាប័ត្រ (KIT Scholarship Qualifying Orientation)

02 Oct 13:30 - 17:00 02 Oct 13:30 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)
វ ទ យ ស ថ នបច ច កវ ទ យ គ រ រម យច ប ផ ត មទទ លព ក យសម រ ប អ ហ រ បករណ ឆ ន 2017! ស មអញ ជ ញច លរ មស ត ប បទបង ហ ញដ ម ប ទទ លប នន វព ត ម នស ត ព អ ហ រ បករណ ន ងស កល បងធ វ ត ស តសមត ថភ ពទ ងអស   More info

Young Climbers Vol.2

02 Oct 16:30 - 12 Oct 17:30 02 Oct 16:30 - 12 Oct 17:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Climb Community Gym Phnom Climb Community Gym
After School Climbing for Young Climbers Phnom Climb Community Gym offers an exciting After School Program. Our diverse range of indoor climbing activities are designed to build...   More info

A Wild Week of Whisky!

02 Oct 17:00 - 08 Oct 02:00 02 Oct 17:00 - 08 Oct 02:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Long After Dark Long After Dark
Its that time of the year again folks its a WILD WEEK OF WHISKY FESTIVAL! Join us from Monday the 2nd of October for a jam-packed week of liquid-happiness imbued revelry as we...   More info

Journey through Cambodia

02 Oct 18:30 - 15 Oct 21:00 02 Oct 18:30 - 15 Oct 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
InterContinental Phnom Penh InterContinental Phnom Penh
Embark on a journey through Cambodia tasting speciality dishes from different regions. Our star Chef San Sinith has been cooking since he was 7 years old and learnt from watching...   More info

Sales Presentation Skills

03 Oct 08:30 - 16:30 03 Oct 08:30 - 16:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Comme à la Maison Catering & Meeting Rooms Phnom Penh Comme à la Maison Catering & Meeting Rooms Phnom Penh
A full day of training for just $95, including coffee breaks and lunch. Improve your sales presentation skills and learn how to sell more effectively. Grow your sales and your...   More info

Wine & Cheese

04 Oct 18:30 - 21:30 04 Oct 18:30 - 21:30 - Phnom Penh Phnom Penh
InterContinental Phnom Penh InterContinental Phnom Penh
Join us for our most popular monthly event with a delicious range of wines from around the globe on offer, a wonderful selection of cheese and a live Raclette station to enjoy...   More info

Advanced Management and Leadership for High Performance Executi

05 Oct 08:00 - 07 Oct 17:00 05 Oct 08:00 - 07 Oct 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Sunway Hotel Phnom Penh Sunway Hotel Phnom Penh
ADVANCED MANAGEMENT AND LEADERSHIP FOR HIGH PERFORMANCE EXECUTIVES! Program Overview A successful organization is created when the leader provides a clear sense of purpose, while...   More info

Ladies Night!

05 Oct 14:00 - 21:00 05 Oct 14:00 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Climb Community Gym Phnom Climb Community Gym
Now twice at month on Thursday is Ladies night. Come in after 2pm and 2 Ladies pay the price of one. Bring all of your friends and family and enjoy a fun night of climbing...   More info

Student to Employee

06 Oct 09:00 - 12:00 06 Oct 09:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
The University of Cambodia - UC The University of Cambodia - UC
Free Joining,, Especially for UC students: -Providing Training Skills and Knowledge -Understanding Cambodia Job Market -Helping young generation to seek into our new modern...   More info

Aligning Performance Management to Achieve Business Results

06 Oct 09:00 - 07 Oct 17:00 06 Oct 09:00 - 07 Oct 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CPD Center for Professional Development CPD Center for Professional Development
Performance Management is ensuring the employee and the organisation are focused on the same strategic priorities to achieve ultimate goals. It helps employees and managers set...   More info

Cambodia Real Estate Show October

06 Oct 10:00 - 07 Oct 19:00 06 Oct 10:00 - 07 Oct 19:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Realestate.com.kh Realestate.com.kh
The Cambodia Real Estate Show is back this October 2017, the 6th & 7th, and it will be bigger and better than last time! Survey the hottest property investment opportunities...   More info

Cambodia Real Estate Show 2

06 Oct 10:00 - 07 Oct 19:00 06 Oct 10:00 - 07 Oct 19:00 - Phnom Penh Phnom Penh
NagaWorld- Hotel & Casino NagaWorld- Hotel & Casino
We are pleased to invite you to visit our projects, STARLAND and SKY LAND CONDOS at Naga World. Don't miss our Mega Promotion. For more detials, please contact to: 023 622 4555...   More info

Oktoberfest Party with Jeffro

06 Oct 18:00 06 Oct 18:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Elly's Bar & Grill Elly's Bar & Grill
Come join us for an Oktoberfest celebration at Elly's on Friday October 6th! Music by acclaimed Chicago Blues musician Jeffro. $5 Buffet Traditional German bratwurst, sauerkraut...   More info

គណនេយ្យករជំនាញ (Professional Accountants)

07 Oct 07:30 - 21 Oct 07:30 07 Oct 07:30 - 21 Oct 07:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Finance and Accounting-IFA Institute of Finance and Accounting-IFA
វគ គស ក ស ព ស ស គណន យ យករជ ន ញ (Professional Accountants) ច លរ ន : 07,08,09 ខ ត ល ឆ ន ២០១៧ វ ន ព រ ក ល ង ច ស រ ឬអ ទ ត យ H/P : 012 886 831/012 987 006/012 238 241) ឫអ ច Comment...   More info

"Project Management for Development/NGOs"

07 Oct 08:00 07 Oct 08:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Sunway Hotel Phnom Penh Sunway Hotel Phnom Penh
Project Management for Development/NGOs The course is conducted in English and Khmer because some participants flight from other countries to join this course. I have learned a...   More info

វគ្គ Graphic Design

07 Oct 09:00 - 09 Oct 15:00 07 Oct 09:00 - 09 Oct 15:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Business Cambodia Business Cambodia
ជ ន ញរចន រ បភ ព (Graphic Design) គ ជ ជ ន ញបន ថ មព ស សម យ ដ លសហគ រ ន ក ដ ចជ ន ស ស តគ រត ស ក ស ស វ ងយល ស របព លដ លសម យបច ច កវ ជ ជ ន ងអ នធ ណ តក ន ត ម នក ររ កចម រ ន ទន ទ មទ ងន ដ រ ព ណ...   More info

Customer Service in Practice

07 Oct 09:00 - 12:00 07 Oct 09:00 - 12:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)
ស មន ន វគ គន ស រ ប ម ច ស អ ជ វកម ម ប គ គល កដ លទទ លបន ទ កផ ន កទ ផ ស រ ស វ អត ថ ជនន ងលក ! វគ គន ន ងល កយកត ច ណ ចដ លប នអន វត តន ផ ទ ល គ ម នផ ត តល ទ រ ស ត ទ ច លរ នន ថ ង ទ 7 ខ ត ល ឆ...   More info

Journée du Volontariat Français - French Volunteering Day 2017

07 Oct 09:30 - 23:00 07 Oct 09:30 - 23:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Chaktomouk Hall Chaktomouk Hall
(French & Khmer version below) The French Volunteer Day (FVD) is organized at the beginning of October by all Volunteer Spaces in the World and brings together thousand of...   More info

ផ្លូវជីវិត-On My Way

07 Oct 13:00 - 17:00 07 Oct 13:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center CKCC: Cambodia-Korea Cooperation Center
មន ស សយ ងម ន ក ៗត ងត ម នក ត ស រម ន ងចង ឲ យក ត ស រម របស ខ ល នក ល យជ ក រព ត ប ន ត ព កយ ងម នអ ចសម រ ចក ត ស រម របស ខ ល នឡ យព រ -ព កយ ងម នក ត ស រម ត ខ វ ភ ពក ល ហ ន -យ ងម នផ នត គ ន តល...   More info

Visit of Passerelles Numériques Cambodia - PNC

07 Oct 14:00 - 16:00 07 Oct 14:00 - 16:00 - Phnom Penh Phnom Penh
PNC - Passerelles Numeric Cambodia PNC - Passerelles Numeric Cambodia
France Volontaires Cambodia invites you to the 5th edition of the French Volunteering Day (JVF), which will take place on Saturday 7th October 2017, to discover the projects of...   More info

Concert | Soirée Rock ‘n’ roll khmer avec Phare

07 Oct 18:30 - 22:00 07 Oct 18:30 - 22:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Institut Francais du Cambodge Institut Francais du Cambodge
Lors de ce concert, les musiciens de Phare feront se rencontrer le Cambodge d’aujourd’hui et le Cambodge des années 1960, avec des morceaux originaux et des classiques du rock n...   More info

The Young Gustav Mahler

08 Oct 20:00 - 23:00 08 Oct 20:00 - 23:00 - Phnom Penh Phnom Penh
META HOUSE META HOUSE
-Sutera Ensemble Many wonderful musical works have been written for the Piano Quartet the combination of violin, viola, cello and piano. The collaborative ties of the Sutera...   More info

Cicchetti Wine & Grappa Night

09 Oct 18:30 - 21:00 09 Oct 18:30 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
InterContinental Phnom Penh InterContinental Phnom Penh
Get transported back to Italy for a night of traditional Italian food. From Carpaccio, to Calamari, Pizza to Tiramisu, the exquisite dishes will be made with the finest imported...   More info

Rabies in Cambodia, 130 years after Pasteur we all stay involved

10 Oct 18:30 - 20:00 10 Oct 18:30 - 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Institut Francais du Cambodge Institut Francais du Cambodge
La rage au Cambodge : 130 ans après Pasteur, tous concernés Au Cambodge des centaines de personnes meurent de la rage chaque année alors que des mesures simples pourraient les...   More info

កម្មវិធីរាត្រីសមោសរជួបជុំម្ចាស់អាជីវកម្មកម្ពុជា CEO Award 2017

14 Oct 02:00 - 21:00 14 Oct 02:00 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club and CEO Institute CEO Master Club and CEO Institute
  More info

University Fair 2017

14 Oct 08:00 - 15 Oct 20:00 14 Oct 08:00 - 15 Oct 20:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Romdoul រំដួល Romdoul រំដួល
វត ថ ប ណងន កម មវ ធ ១. ជ រ ញល កទ កច ត តស ស ស ន ស ស សឲ យបន តក រស ក ស ន ថ ន ក ឧត តម ២. ជ ជ ន យដ ម នប រស ទ ធភ ពសម រ ប ស ស ស ន ស ស សក ន ងក រជ រ សរ សគ រ ស ថ នឧត តមស ក ស ៣. ផ តល ជ គ ន...   More info

អំណាចនៃមូលធន - The Power of Capital

14 Oct 08:30 - 15 Oct 17:30 14 Oct 08:30 - 15 Oct 17:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Dara Airport City Hotel & Spa Dara Airport City Hotel & Spa
អ ណ ចន ម លធន THE POWER OF CAPITAL យ ទ ធស ស រ តពង រ កអ ជ វកម មឆ ព ទ ទ ផ ស រភ គហ ន ស រ ប : ម ច ស អ ជ វកម មទ ទ , CEO ន ង CFO ច ណ ចស ខ ន ៗដ លអ នកន ងប នរ នព អ នកជ ន ញគ -ច ណ ដ ងហ រញ...   More info

The i4 Live Retreat in Cambodia

15 Oct 11:00 - 21 Oct 16:00 15 Oct 11:00 - 21 Oct 16:00 - Phnom Penh Phnom Penh
The Plantation - Urban Resort & Spa The Plantation - Urban Resort & Spa
The i4Live Retreat is a 7 day program conducted by highly experienced facilitators that covers the latest research in neuroscience, leadership, mind-brain development, effective...   More info

Cambogia, l'emozione e l'avventura

16 Oct 15:00 - 28 Oct 18:00 16 Oct 15:00 - 28 Oct 18:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Penh International Airport, Plaza Premium Lounge Phnom Penh International Airport, Plaza Premium Lounge
Un viaggio che inizia con la visita della capitale Phnom Penh, proseguendo poi per la Provincia del Mondulkiri alla scoperta della giungla, delle fantastiche cascate e con l...   More info

បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2017-2018 សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

17 Oct 07:00 - 17:00 17 Oct 07:00 - 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
American Intercon School American Intercon School
បវ សនក លឆ ន ស ក ស ថ ម 2017-2018 ន ស ល រ ន អន តរទ វ ប អ ម រ ក ង ច ប ផ ត មន ថ ង ទ 17 ខ ត ល ឆ ន...   More info

Screening Little Gems @Major Cineplex Aeon Mall - HAll 6

17 Oct 18:45 - 21:00 17 Oct 18:45 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
France Volontaires Cambodge France Volontaires Cambodge
SCREENING OF LITTLE GEMS XAVIER DE LAUZANNE TUESDAY 17TH OF OCTOBER 2017 France Volontaires Cambodge invites you to the screening of Little Gems , the story of an extraordinary...   More info

Thinking Outside the Box/Creative Thinking at Work

19 Oct 09:00 - 20 Oct 17:00 19 Oct 09:00 - 20 Oct 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CPD Center for Professional Development CPD Center for Professional Development
Creative Thinking At Work (You could also call this Thinking Outside the Box as one client calls it. In that course, we cover 12 Different Ideation tools that increase creativity...   More info

Ladies Night!

19 Oct 14:00 - 21:00 19 Oct 14:00 - 21:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Phnom Climb Community Gym Phnom Climb Community Gym
Now twice at month on Thursday is Ladies night. Come in after 2pm and 2 Ladies pay the price of one. Bring all of your friends and family and enjoy a fun night of climbing...   More info

Phnom Penh BlaBla Language Exchange (Every 2 weeks)

19 Oct 19:00 - 22:00 19 Oct 19:00 - 22:00 - Phnom Penh Phnom Penh
The Coffee bean & tea leaf Monivong The Coffee bean & tea leaf Monivong
Please, like our Facebook page to follow our events and keep yourself stay in tuned with our possible changes: https:/www.facebook.com/Original-Phnom-Penh-Language-Exchange...   More info

ជំនាញ គ្រប់គ្រងចាត់ចែងស្ថាប័ន

21 Oct 08:00 - 22 Oct 11:00 21 Oct 08:00 - 22 Oct 11:00 - Phnom Penh Phnom Penh
CEO Master Club and CEO Institute CEO Master Club and CEO Institute
  More info

គ្រប់គ្រងនិងវិភាគទិន្នន័យ

21 Oct 09:00 - 22 Oct 17:00 21 Oct 09:00 - 22 Oct 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)
វគ កជ ន ញ SPSS ជ ន ន ទ 2 15ន ក ប ណ ណ ! គ រប គ រងន ងវ ភ គទ ន នន យដ យកម មវ ធ SPSS (ជ ន ន ទ 2) គ រ ម នបទព ស ធន ជ ត 20ឆ ន ជ ម យកម មវ ធ ន ហ យទទ លប នក រសរស រព អ នកច លរ មជ ច រ នកន លងម   More info

QuickBooks and Advanced Excel Best Practices

22 Oct 07:30 - 05 Nov 07:30 22 Oct 07:30 - 05 Nov 07:30 - Phnom Penh Phnom Penh
Institute of Finance and Accounting-IFA Institute of Finance and Accounting-IFA
វគ គស ក ស ខ ល QuickBooks and Advanced Excel Best Practices ច លរ ន: 21,22,24 ខ ត ល ឆ ន ២០១៧ (ម នគ រប វ ន) (Tel: 012 987 006/012 238 241) ឫអ ច Comment ជ ល ខទ រស ព ទ ក រ មក រង រយ ងខ...   More info

Big-FanMeeting UrassayaCamFC

22 Oct 13:00 22 Oct 13:00 - Phnom Penh Phnom Penh
K.E CAFE BKK1 K.E CAFE BKK1
កម មវ ធ ន ជ កម មវ ធ អបអរស ទរគម រប ម យឆ ន របស ផ ក ន ងផ កទទ លប នក រlikesAnd follow 110k ដ ចន ព កយ ងក បង ក តកម មវ ធ ន ឡ ងសម រ ប ជ បជ អ នកគ ទ រយ យ ន ក ជ កម មវ ធ រ សសម ជ កហ វ នខ ល បយ   More info

How to Perform as A Professional Server(Waiters/Waitresses

26 Oct 08:30 - 27 Oct 17:00 26 Oct 08:30 - 27 Oct 17:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Asia/Phnom_Penh Asia/Phnom_Penh
Training Workshop: 1. How to Perform as A Professional Server(Waiters/Waitresses/Hostesses). 2. Practical Training & Development Program for Service and Kitchen Staffs. Training...   More info

National Career Fair 2017

27 Oct 08:00 - 28 Oct 07:00 27 Oct 08:00 - 28 Oct 07:00 - Phnom Penh Phnom Penh
Koh Pich (កោះពេជ្រ) Koh Pich (កោះពេជ្រ)
ត អ នកត រ មខ ល នរ ចរ ល ហ យរ ន សម រ ប ឧក សក រង រច រ នជ ង១០០០កន ល ងដ លក ព ងរងច អ នក? ត ! ច លរ មទ ងអស គ ន ក ន ងទ វ ព ព រណ ក រង រថ ន ក ជ ត ប រច ឆ ន ២០១៧ ន ថ ង ទ ២7ន ង២8ខ ត ល ដ ម ប ស វ...   More info


© 2017 Siguez